W tym roku wybierzemy spośród siebie delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski. Jeden delegat przypada na każdych 40-stu członków naszej Izby. Jeżeli rejon liczy np. 59-ciu lekarzy – zaokrąglamy i wybieramy jednego delegata, jeżeli 62 – dwóch delegatów.

Obecnie, do 1 kwietnia 2013 roku, należy zgłaszać kandydatów na delegatów. Najłatwiej zrobić to pobierając ze strony internetowej kartę zgłoszenia delegata i wypełniając ją. Tę kartę trzeba koniecznie dostarczyć do Izby (do sekretariatu) lub wysłać pocztą w formie papierowej, ponieważ wymagany jest odręczny podpis i pieczątka. Na kandydata można zgłosić samego siebie. Na karcie do głosowania należy określić, które dane osobowe i dokonania powinny znaleźć się na stronie internetowej przy nazwisku kandydata.

Wybory będą polegały na postawieniu znaków X na karcie do głosowania przy wybranych kandydatach (maksymalnie tyle, ile delegatów wybiera dany rejon). Następnie kartę do głosowania włożymy do białej, czystej koperty, którą zakleimy. W ten sposób przygotujemy nasz GŁOS.

Taki GŁOS może trafić do urny wyborczej dwiema drogami. Pierwsza – to droga korespondencyjna. Jeżeli chcemy tak zagłosować, należy nasz GŁOS włożyć do większej koperty z wydrukowanym już adresem Komisji Wyborczej OIL w Gdańsku i numerem okręgu wyborczego, do którego należymy. Tę zaadresowaną kopertę należy (uwaga!) autoryzować poprzez postawienie wyraźnej pieczątki lekarskiej i złożenie odręcznego podpisu na linii sklejenia koperty (rys. 1). Koperta może zostać wysłana pocztą, dostarczona osobiście lub przez zaufaną osobę do sekretariatu Izby, gdzie będzie dyżurować osoba upoważniona przez Komisję Wyborczą do odbierania kopert z GŁOSAMI. Każda koperta w momencie przyjęcia będzie ostemplowana kolejnym numerem i katalogowana. Następnie trafi do odpowiedniej przegródki z numerem rejonu w kasie pancernej Okręgowej Komisji Wyborczej.

Do każdego rejonu wyborczego zostanie przydzielony jeden przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej, który jednocześnie będzie przewodniczył komisji liczącej głosy (skrutacyjnej). Aby dopilnować rzetelnego liczenia – do komisji skrutacyjnej dołączyć muszą dwie osoby z danego rejonu wyborczego (które niestety nie mogą kandydować, bo nie można liczyć głosów na siebie). Termin wyborów ustali tak wyłoniona komisja dla każdego rejonu z osobna.

Najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem wyborów na nasze adresy korespondencyjne zapisane w Rejestrze Lekarzy trafi przesyłka z pakietem kopert i papierów do głosowania. Należy ją otworzyć, przeczytać dla pewności instrukcję, ewentualnie zajrzeć na stronę internetową, aby się dowiedzieć „kto zacz” kandyduje i postawić znaki X przy wybranych nazwiskach.

Jeżeli nie chcemy wysyłać naszego GŁOSU, możemy przyjść na dyżur komisji skrutacyjnej przy urnie (data i godzina będą podane w instrukcji) i wrzucić GŁOS osobiście (rys. 2). Wygodną alternatywą (jak już wspomniałem) jest wysłanie GŁOSU do Izby w autoryzowanej podpisem i pieczątką lekarską większej kopercie.

Komisja skrutacyjna w dniu wyborów pobierze wszystkie nadesłane koperty z GŁOSAMI i przywiezie je do miejsca wystawienia urny wyborczej. W obecności trzech członków Komisji Skrutacyjnej koperty będą sprawdzane (czy autoryzacja jest poprawna). Następnie Komisja wyjmie z każdej z nich GŁOS i wrzuci go do urny, odnotowując na liście osób uprawnionych fakt oddania głosu. Po wrzuceniu wszystkich GŁOSÓW korespondencyjnych, rozpocznie się dyżur przy urnie (1 do 2 godzin). W tym czasie ci z nas, którym nie odpowiada sposób korespondencyjny, będą mogli wrzucić swój GŁOS do urny osobiście. Komisja skrutacyjna również odnotuje to na liście osób uprawnionych do głosowania.

Nie można głosować osobiście, jeżeli wysłaliśmy wcześniej GŁOS drogą korespondencyjną. Można głosować osobiście jeżeli zgubiliśmy kartę do głosowania (Komisja Skrutacyjna da nam nową). Nie można osobiście głosować za Koleżankę czy Kolegę. Można przywieźć do Izby autoryzowane koperty z GŁOSAMI (pod warunkiem, że Koleżanki i Koledzy mają do nas zaufanie). Można też wysłać je pocztą. GŁOS musi dotrzeć do Izby przed planowanym w rejonie terminem wyborów, przy czym nie decyduje data stempla pocztowego, tylko rzeczywisty moment dostarczenia koperty z GŁOSEM do Izby.

Po zakończeniu dyżuru przy urnie Komisja Skrutacyjna wyjmie wszystkie GŁOSY z urny, otworzy czyste koperty, wyjmie z nich karty do głosowania i podliczy głosy na poszczególnych kandydatów. Następnie sporządzi protokół załączając do niego całą dokumentację wraz z kopertami, w których przysłano GŁOSY korespondencyjne.

Prawidłowość wyborów zostanie dodatkowo skontrolowana na podstawie dokumentacji i protokołu przez Okręgową Komisję Wyborczą. Jeżeli nie będzie zastrzeżeń – wynik wyborów w danym rejonie będzie obowiązujący. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone na stronie internetowej Izby zbiorczo, po zakończeniu wyborów we wszystkich rejonach wyborczych.

Co trzeba zrobić teraz:

1. Zastanowić się nad kandydowaniem – wybory nie odbędą się, jeżeli nie będzie kandydatów.

2. Wyłonić w swoim okręgu dwóch lekarzy/lekarzy dentystów, którzy są wiarygodni i zgłosić te osoby do Izby (telefon …, e-mail …) jako członków Komisji liczącej głosy. Koniecznie trzeba podać dane kontaktowe tych osób.

Roman Budziński prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku


Rys.1. Oddanie GŁOSU metodą korespondencyjną.

 

Rys.2. Oddanie GŁOSU osobiście.Możliwość komentowania została wyłączona.