Kiedy będzie można głosować? Kto liczy głosy wyborców? Czy można zebrać głosy kolegów z oddziału i wrzucić je do urny w dniu wyborów? To niektóre z pytań zadawanych przez lekarzy w związku z wyborami. Wielu lekarzy nie orientuje się, jak będą przebiegać wybory. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.  


Kto może zgłosić kandydata na delegata?
Każdy lekarz i lekarz dentysta z tego samego rejonu wyborczego, pod warunkiem uzyskania zgody kandydata i wypełnienia przez niego karty zgłoszenia.  Każdy lekarz i lekarz dentysta może również sam zgłosić swoją kandydaturę.

Jak to zrobić?
Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia kandydata, która dostępna jest na stronie internetowej OIL w zakładce wybory 2013 oraz w sekretariacie Izby.

W jaki sposób dostarczyć zgłoszenie?
Kartę zgłoszenia delegata wypełnioną czytelnie, opatrzoną podpisem i pieczątką kandydata i osoby zgłaszającej należy złożyć w siedzibie OIL lub przesłać pocztą.

Skąd będzie wiadomo, kto jest kandydatem w danym rejonie?
Sylwetki kandydatów z podaniem rejonu, w którym kandydują, będą prezentowane na stronie internetowe Izby od 16 kwietnia do zakończenia wyborów w danym rejonie.

Czy odbędą się zebrania wyborcze?
Obecnie obowiązująca ordynacja wyborcza, wprowadzająca wybory korespondencyjne w rejonach nie przewiduje zebrań wyborczych. W dniu zakończenia wyborów w danym rejonie  przewidziany jest  dyżur przy urnie wyborczej, podczas którego lekarze i lekarze dentyści, którzy nie skorzystali z możliwości wyborów korespondencyjnych, będą mogli wrzucić swoje karty wyborcze do urny.  Po zakończeniu dyżuru komisja skrutacyjna dyżurująca przy urnie wyborczej podliczy głosy, co będzie stanowiło zakończenie wyborów w tym rejonie.

Kiedy będzie można głosować?
W trybie korespondencyjnym (czyli przesyłając głos pocztą lub przynosząc go do biura OIL) głosować można będzie od dnia otrzymania karty do głosowania do dnia poprzedzającego dyżur przy urnie wyborczej. Dzień dyżuru przy urnie określony będzie indywidualnie dla każdego rejonu wyborczego. Informację o dacie dyżuru przy urnie każdy lekarz otrzyma wraz z przesyłką zawierającą kartę do głosowania. Uwaga: w przypadku głosów przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do biura OIL (a nie data nadania na poczcie).
Osobiście (tj. wrzucając głos do urny wyborczej) będzie można głosować  w dniu dyżuru przy urnie. Informacja o dacie i godzinach dyżuru, jak wspomniano wyżej,  znajdować się będzie w przesyłce zawierającej kartę do głosowania.

Kiedy kończą się wybory w rejonach?

Wybory w rejonach trwają od 6 maja 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku. Wybory w danym rejonie kończą się w dniu dyżuru komisji skrutacyjnej przy urnie wyborczej i podliczeniu przez nią głosów.

Na czym polega tajność wyborów i kto ją zapewnia?
Tajność wyborów oznacza, że do ostatniej chwili, czyli do momentu wrzucenia karty do głosowania do urny wyborczej nikt nie jest w stanie zidentyfikować na kogo kto głosował. Zapewnia to system przyjmowania korespondencji, rejestrowania jej, przechowywania i przekazywania komisji skrutacyjnej. Za zapewnienie tajności wyborów odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza . W naszym biurze zorganizowano to w następujący sposób: koperty, autoryzowane podpisem i czytelną pieczątką lekarzy i lekarzy dentystów, zostaną zarejestrowane, przydzielone do odpowiednich rejonów wyborczych i umieszczone w chronionym miejscu. W dniu oznaczonym jako dyżur komisji skrutacyjnej, koperty wraz z listą nazwisk zostaną przekazane przedstawicielowi Okręgowej Komisji Wyborczej, który uda się z nimi w miejsce dyżuru. Tam w obecności pozostałych członków komisji skrutacyjnej, koperty zostaną otwarte, odznaczone na liście nazwisk, a znajdująca się w środku  druga, zaklejona, nieoznakowana koperta zostanie wrzucona do urny wyborczej. W ten sposób wiadomo będzie kto głosował, lecz tajemnicą pozostanie, na kogo oddał głos. Zarówno głosy oddane w drodze korespondencyjnej jak i głosy oddane osobiście trafią bowiem do urny wyborczej w jednakowych, nieoznakowanych kopertach.
Za taki przebieg głosowania odpowiedzialni są przedstawiciele Okręgowej Komisji Wyborczej, którymi są delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy VI kadencji, czyli osoby, które zostały obdarzone zaufaniem wyborców.

Kto liczy głosy wyborców?
Głosy oddane na kandydatów liczy komisja skrutacyjna złożona z dwóch lub trzech lekarzy z danego rejonu, przewodniczącym komisji skrutacyjnej jest przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej, który nie może być członkiem danego rejonu.

Skąd wezmę kartę wyborczą?
Kartę wyborczą wraz z terminem dyżuru komisji skrutacyjnej przy urnie wyborczej, listą kandydatów oraz instrukcją wyborczą  otrzyma każdy lekarz i lekarz dentysta  przesyłką pocztową na adres podany w rejestrze lekarzy jako adres do korespondencji. Koperty opatrzone podpisem i pieczątką można przesyłać pocztą lub przynosić do siedziby OIL do dnia podanego jako dyżur komisji skrutacyjnej przy urnie wyborczej.

Czy mój głos może przywieźć do biura OIL ktoś z kolegów?
Tak. Będzie to głos oddany w trybie korespondencyjnym. Muszą być jednak zachowane dwa warunki: głos musi być w zewnętrznej, tj. zaadresowanej do OIL kopercie, z pieczątką i podpisem lekarza głosującego. Musi być ponadto przywieziony do OIL  dnia poprzedzającego dzień dyżuru przy urnie wyborczej.

Czy mogę zebrać głosy kolegów z oddziału i wrzucić je do urny w dniu wyborów?
Nie. Głosy kolegów można przywieźć do biura OIL przed dniem dyżuru przy urnie – będą to wówczas głosy oddane w trybie korespondencyjnym. W tym trybie nie jest zaś istotne, jaką drogą trafi do izby koperta z głosem – za pośrednictwem poczty, przywieziona osobiście czy dostarczana przez kogoś z kolegów.
Natomiast w dniu wyborów głos do urny można wrzucać tylko osobiście, zatem jeśli planuje się zebranie kopert z głosami kolegów i przywiezienie ich razem do OIL, należy zrobić to przed dniem dyżuru przy urnie. Uwaga: głosy kolegów muszą być w kopertach zaadresowanych do OIL  oraz noszących podpis i pieczątkę lekarza głosującego.

Co się stanie, jeśli zgubię kartę do głosowania przesłaną mi przez OIL?
Można będzie przyjechać na dyżur przy urnie wyborczej. Dyżurująca przy urnie komisja skrutacyjna sprawdzi, że dana osoba nie oddała głosu w drodze korespondencyjnej, a następnie wyda jej kartę do głosowania wraz z nieoznakowaną kopertą, co umożliwi oddanie głosu poprzez wrzucenie go do urny.
Halina Porębska
Sekretarz  Okręgowej Komisji Wyborczej

Jak zagłosować korespondencyjnie – instrukcja Krajowej Komisji Wyborczej

1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów (i ewentualnie z dodatkowymi o nich informacjami umieszczonymi na stronie internetowej izby), należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku znaku „x” lub „+”.
Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego. Informacja o liczbie mandatów znajduje się na karcie do głosowania.
2. Kartę do głosowania należy umieścić w nieoznakowanej, najmniejszej z nadesłanych kopert (tej nie oznakowanej).
3. Zaklejoną nieoznakowaną kopertę z kartą proszę włożyć do większej koperty – z adresem zwrotnym Okręgowej Komisji Wyborczej OIL.
4. Po zaklejeniu tej koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz się podpisać.
5. Taką przesyłkę należy wysłać pocztą lub przekazać do Okręgowej Komisji Wyborczej OIL przestrzegając podanego w zawiadomieniu czasu głosowania. Przesyłka zwrotna jest już opłacona.Możliwość komentowania została wyłączona.