Okręgowa lzba Lekarska w Gdańsku reprezentuje lekarzy i lekarzy dentystów, prowa­dzi rejestry lekarzy i lekarzy dentystów, ma prawa administratora RPWDL w zakresie rejestracji praktyk lekarskich, sprawuje pieczę nad właściwym wykonywaniem zawodu oraz wspomaga członków lzby – lekarzy i lekarzy dentystów. Poniżej pierwsza część instrukcji uzyskiwania pomocy lzby w indywidualnych potrzebach lekarzy i lekarzy dentystów.

Szkolenia, punkty edukacyjne
Komisja Kształcenia Medycznego prowadzi bezpłat­ne kursy i szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie OIL w Gdańsku. Wszystkie aktualne kursy znajdują się na stronie internetowej www.oilgdansk. pl. Zarejestrować się na kursy można przez stronę internetową lub telefonicznie: (58) 534 32 27, (58) 524  32  07,  mailowo: komisja.ksztatcenia@oilg­dansk.pl lub osobiście w pok. 406.
KKM rozlicza punkty edukacyjne, prowadzi prze­szkolenia dla lekarzy po przerwie w wykonywaniu zawodu, przydziela punkty edukacyjne dla organizowanych szkoleń, prowadzi rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego, wspiera finansowo osoby prywatne lub instytucje, które chcą zorganizować szkolenie. Prowadzi wszystkie sprawy związane ze stażem podyplomowym.
Szczegółowy zakres zadań Komisji Kształcenia Me­dycznego Okręgowej lzby Lekarskiej w Gdańsku określa regulamin dostępny na stronie internetowej http://oilgdansk.pl/images/dok_kkm/regulamin.pdf.

Zapomogi na kształcenie
Każdy lekarz może ubiegać się o nieoprocen­towaną pożyczkę na doskonalenie zawodowe w wysokości 10 tys. (w uzasadnionych przy­padkach w innej kwocie). Pożyczkę zaczyna się spłacać sześć miesięcy po otrzymaniu, spłata trwa dwa lata. Po 10 miesiącach regularnego spłacania możliwe umorzenie (warunek-udokumentowanie wydatków). Podania,  zawierające dane osobowe oraz spis planowanych wydatków, należy składać w pok. 406. Przed złożeniem wniosku, konieczne jest zapoznanie się z regulaminem przyznawania ww. świad­czeń.
Wszystkie informacje w tym do pobrania wniosek o przyznanie świadczenia na stronie www.oilgdansk.pl w zakładce Komisja  Kształcenia Medycznego/Fundusz na doskonalenie zawodowe. Wnioski przyjmuje Biuro KKM, pok. 406, tel. (58) 524 32 27, (58) 524 32 07, komisja.ksztalcenia@ oilgdansk.pl

Wspomaganie działalności edukacyjnej
Każdy lekarz organizujący szkolenie dla swojej grupy zawodowej może uzyskać dofinansowa­nie. Priorytet przy przyznawaniu dofinansowania mają przedsięwzięcia edukacyjne w ośrodkach terenowych oraz takie, dla których trudno znaleźć dofinansowanie z innych źródeł. Umotywowany wniosek o dofinansowanie nale­ży składać do Komisji Kształcenia Medycznego.

Zapomogi socjalne
Lekarzom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji rodzinnej, materialnej lub zdrowotnej pomocy finansowej lub rzeczowej udziela Komisja Socjalna. Komisja przyznaje członkom lzby zapomogi bezzwrotne i zwrotne. Zapomogi zwrotne można otrzymać wielokrotnie, kolejna zapomoga zwrotna może być przyznana po spłaceniu poprzedniej. Przyznawanie świadczeń socjalnych oraz wysokość dofinansowania uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy socjalnej z jednej strony oraz wysokości środków Funduszu w danym roku z drugiej strony. Regulamin Komisji Socjalnej i wniosek o przyznanie zapomogi jest dostępny na stronie lzby www.oilgdansk.pl w za­kładce Komisja Socjalna/Dokumenty do pobrania lub w biurze lzby, pok. 214. Wszystkie informacje: tel.: (58) 524 32 00.

Obsługa prawna lekarzy
Każdy lekarz może uzyskać w biurze prawnym lzby kompleksową pomoc  prawną – ustne wskazówki i porady prawne w zakresie przepisów do­tyczących ochrony zdrowia związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Na wniosek lekarzy biuro prawne sporządza także pisemne opinie prawne z ww. zakresu.
Biuro zapewnia także wszelkie informacje i porady dotyczące instrumentów prawnych przysługujących lekarzom w sprawach cywilnych i karnych, jakie mogą oni wykorzystać w razie doznanego zniesławienia, pomówienia, naruszenia nietykalności osobistej czy innych naruszeń dokonanych przez pacjenta, pracodawcę lub media. Do dyspozycji każdego lekarza jest aktualizowany na biżąco biuletyn prawny, komentarze prawników do aktów prawnych.
Porady udzielane są w biurze prawnym Okręgowej lzby Lekarskiej w Gdańsku w pok. 206 i 208. Pytania można także wysłać na adres: biuro.prawne@ oilgdansk.pl lub dzwonić tel.: (58) 524  32 04, (58) 524 32 20, (58) 524 32 24, (58) 524 32 09.

Kompleksowa pomoc w prowadzeniu praktyk lekarskich
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk rozpatruje problemy zgłaszane przez lekarzy i lekarzy dentystów prywatnie praktykujących oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie zakładania i prowadzenia działalności leczniczej. Prowadzenie praktyki lekarskiej nakłada na lekarza szereg obowiązków. Komisja pomaga lekarzowi w dopełnieniu każdego z nich. Pracownicy biura pomagają lekarzom:
•  w zakładaniu konta użytkownika  w systemie RPWDL; instrukcja jak założyc konto do pobrania na stronie www.oilgdansk.pl w zakładce Praktyki Lekarskie/Zakładanie konta użytkownika;
• w zakładaniu profilu zaufanego e-PUAP; infor­macja jak założyć konto użytkownika do pobrania na stronie w zakładce Praktyki Lekarskie/Zakłada­nie konta użytkownika;

Komisja rozpatruje wnioski o wpis, wpis zmian i wykreślenie  z rejestru (lekarz może zarejestrować praktykę lekarską, zgłosić zmianę w  rejestrze lub wykreślić działalność); nadaje uprawnienia do Ksiąg Rejestrowych; wniosek o nadanie uprawnień do Ksiąg Rejestrowych, oświadczenia o prowadzeniu, wykreśleniu, zaprzestaniu lub zmianie adresu praktyki do pobrania na stronie w zakładce Praktyki Lekarskie.
Pomoc i szczegółowe informacje w pok. 315, tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26 lub komisjapraktyk@oilgdansk.pl
cdn.

Możliwość komentowania została wyłączona.