Komunikat dla podmiotów (podmioty lecznicze w tym praktyki  lekarskie, dentystyczne i pielęgniarskie prowadzące działalność gospodarczą) zobowiązanych do składania  sprawozdań MZ wg programu badań statystycznych.

Na podstawie informacji uzyskanych z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, odpowiedzialnego za sprawozdawczość Ministra Zdrowia, przypominamy iż w styczniu 2014 r. uruchomiony zostanie System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia – SSRMZ. Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego podmioty powinny użyć identyfikatora i hasła nadanego w 2013 roku a nowoutworzone są zobowiązane do rejestracji w systemie, którą po zweryfikowaniu danych potwierdzi administrator.

Dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą przeznaczone są formularze: MZ-BFA, MZ-03 (tylko dla Samodzielnych Publicznych ZOZ), MZ-06 (medycyna szkolna), MZ-11 (POZ), MZ-12 (ambulatoryjna opieka specjalistyczna), MZ-13 (poradnie gruźlicy i chorób płuc), MZ-14 (poradnie skórno-wenerologiczne), MZ-15 (lecznictwo ambulatoryjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych), MZ-19 (zespoły/oddziały leczenia środowiskowego/domowego), MZ-24 (o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej), MZ-29 (szpitale ogólne), MZ-29A (działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej),  MZ-30 (psychiatryczna opieka stacjonarna), MZ-35 (medycyna pracy -WOMP), MZ-35A (lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracujących), MZ-35B (realizujący świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami), MZ-88A (administracja i szkoły wyższe), MZ-88 (wszyscy prowadzący działalność leczniczą), MZ-89  (wszyscy prowadzący działalność leczniczą).

Sprawozdań nie przekazują indywidualne i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i pielęgniarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
(MZ-29, MZ-29A)                     58 30 77 180     Małgorzata Kalkowska
(MZ-88, MZ-89)                       58 30 77 182     Danuta Spretka  do godz. 1330
(MZ-06, MZ-12, MZ-13, MZ-14, MZ-24, MZ-30)     58 30 77 183     Mirosława Jasińska
(MZ-11, MZ-15)                       58 30 77 184     Paweł Kobyłecki
(MZ-19)                                 58 30 77 185     Michał Kubicki

lub w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie  22  597 09 25.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art.30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.). Należy przypomnieć, że podmioty, które odmawiają wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w badaniu statystycznym, jak również w przypadku przekazywania danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu złożenia sprawozdania, mogą zostać ukarane grzywną. Za przekazywanie danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym  w artykułach 56-58 w/wym. ustawy przewidziane zostały sankcje karne.

Wydział Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego prosi o rzetelne i terminowe przekazywanie sprawozdań objętych programem badań statystycznych na dany rok.
Danuta Spretka specjalista Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rodzaje i terminarz wykonywania sprawozdań MZ za 2013 rok


Możliwość komentowania została wyłączona.