W dniu 01 stycznia 2015r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw potocznie zwana „pakietem onkologicznym”.
 Z uwagi na liczne wątpliwości prawne w zakresie stosowania nowych przepisów obok dotychczas obowiązujących wskazać należy w szczególności na następujące zagadnienia:
– przepisy ww. ustawy zobowiązują świadczeniodawców – a nie poszczególnych lekarzy na oddziałach szpitalnych – do ustalenia kolejności przyjęć pacjentów wedle nowych kryteriów (obok dotychczasowych) dla  „świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, zwaną dalej „diagnostyką onkologiczną”, lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu, zwanym dalej „leczeniem onkologicznym” (art. 20 ust. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

– przepisy ww. ustawy zobowiązują świadczeniodawców – a nie poszczególnych lekarzy na oddziałach szpitalnych – do ustalenia odrębnego trybu umieszczenia świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na ww. liście oczekujących – na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (art. 20 ust. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

– w dalszym ciągu obowiązują przepisy dotychczasowe o ustalanie przez świadczeniodawcę  kolejności udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy (art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych);

–  to świadczeniodawca – a nie poszczególni lekarze na oddziałach szpitalnych – ma obowiązek umożliwić świadczeniobiorcom umawianie się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowanie statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamianie o terminie udzielenia świadczenia (art. 23a ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

–  to świadczeniodawca – a nie poszczególni lekarze na oddziałach szpitalnych – ma obowiązek przekazywać dane zawarte na listach oczekujących na udzielenie świadczenia do systemu informacji w ochronie zdrowia;
 
   Przytoczenie tylko części przepisów wskazuje, że to osoby zarządzające podmiotami leczniczymi – a nie poszczególni lekarze – mają obowiązek zapewnić prawidłowe działanie nowych zasad ustalenia kolejności przyjęć pacjentów. Zwrócić uwagę należy, że dotyczy to także części informatycznej – tworzenia i późniejszego składania sprawozdań do  Narodowego Funduszu Zdrowia w odpowiedniej dopuszczonej prawem formie.  
Na koniec przypomnieć należy że w części pomorskich szpitali zastosowanie znajduje przepis art. 46 ustawy z 15 kwietnia 20111r. o działalności leczniczej. Zgodnie z jego dyspozycją nie budzi wątpliwości, że odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik.
opr. Biuro prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.