Minister Rodziny i Polityki Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia z języka
polskiego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 22i ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

Na podstawie
art. 22i ust. 3 w związku z art. 22i ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

oraz art. 11 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383)

SZKOLENIA wzór_wniosku

 

Program kursu języka polskiego dla został przygotowany jako cykl 120 godzin zajęć w wymiarze 6 godzin tygodniowo w dwóch blokach na poziomie B2/C 1 z elementami medycznego języka specjalistycznego. W założeniu ma on przygotować lekarzy specjalistów z dobrą i bardzo dobrą znajomością języka polskiego ogólnego do prowadzenie praktyki zawodowej w języku polskim. Kurs został przygotowany w ten sposób, aby umożliwić zapoznanie się ze słownictwem naukowym, ale także i potocznym, używanym w praktyce medycznej przez pacjentów. Dlatego też duży nacisk położony został na ćwiczenia konwersacyjne oraz leksykalne. Niemniej jednak kurs stanowi całość, obejmującą większość zagadnień z zakresu leksyki, gramatyki i słowotwórstwa języka polskiego, połączonych tak, aby dać uczestnikom wiedzę kompletną i kompleksową oraz swobodę w komunikacji z pacjentem, w środowisku szpitalnym, jak i poza nim.

Kurs składa się z czterech najważniejszych bloków:

I. Zagadnienia z zakresu gramatyki języka polskiego -program zostanie dostosowany i przedstawiony słuchaczom kursu po przeprowadzeniu testu diagnostycznego na poziomie B2, w celu prawidłowej oceny potrzeb grupy ( około 30h).

II. Słownictwo medyczne -materiał leksykalny z zakresu terminologii badań, profilaktyki, jednostek chorobowych, dokumentacji medycznej czy struktur organizacyjnych służby zdrowia w Polsce został wkomponowany w ćwiczenia z tekstem popularnonaukowym i naukowym, ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne ( około 40h).

III. Komunikacja z pacjentem -cykl ćwiczeń i zajęć, poświęconych takim zagadnieniom, jak wywiad medyczny, badanie czy diagnozowanie pacjenta. Oprócz budowania bazy niezbędnych zwrotów i konstrukcji gramatycznych, zostaną wprowadzone ćwiczenia ze słuchu oraz symulacje wywiadu medycznego z osobami na co dzień posługującymi się językiem polskim ( około 30h). I I 11

IV. Dokumentacja medyczna -szereg ćwiczeń, poświęconych specyfice budowy szpitalnej dokumentacji medycznej, nauka wyszukiwania informacji o pacjencie oraz uzupełnianie dokumentów. Wprowadzenie krótkiej formy wypowiedzi pisemnej, typu epikryza (około 10 h).

V. Tworzenie tekstów ciągłych w języku polskim z elementami ortografii (około 10h).

VI. Konsultacje i problemy indywidualne, zgłaszane przez kursantów (10 h). Ilość godzin na poszczególne bloki jest podana orientacyjnie, rzeczywisty wymiar zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości grupy. Kurs został przygotowany w oparciu o materiały własne prowadzących oraz dostępne na rynku publikacje dydaktyczne. Program kursu zakłada również pracę własną kursantów, co najmniej w wymiarze 3h tygodniowo.

Możliwość komentowania została wyłączona.