W okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku wpłynęło 79 spraw, w tym 25 wniosków o ukaranie 29 lekarzy i 54 zażalenia na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku o umorzeniu postępowania wyjaśniającego lub odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. 19 wniosków o ukaranie skierował do Sądu Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku, a pozostałe 6 spraw zostało przekazane z Naczelnego Sądu Lekarskiego do ponownego rozpatrzenia przez OSL w Gdańsku, po rozpoznaniu przez NSL odwołań złożonych przez strony i uchyleniu orzeczeń wydanych przez OSL w Gdańsku.

Do rozpoznania przez OSL w roku 2015 pozostały także 22 sprawy, w tym 12 wniosków o ukaranie 13 lekarzy i 10 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Z pozostałych do rozpoznania 22 spraw – 9 wniosków o ukaranie oraz wszystkie zażalenia wpłynęły do OSL w ostatnich 6 tygodniach roku 2014 i nie zostały rozpatrzone w roku 2015 z powodów proceduralnych, natomiast 3 wnioski o ukaranie pozostawały bez rozpoznania od roku 2008 i 2009, ponieważ zostały zawieszone z powodu toczącej się równocześnie sprawy karnej.

Z ogólnej liczby 101 spraw do rozpatrzenia w OSL w Gdańsku w roku 2015 rozpoznano 85 spraw – 30 wniosków o ukaranie i 55 zażaleń na postanowienia OROZ. Do rozpoznania pozostało 16 spraw – 7 wniosków o ukaranie 8 lekarzy i 9 zażaleń na postanowienia OROZ, które wpłynęły do OSL w roku 2015. Wszystkie te sprawy są w toku, a terminy rozpraw i posiedzeń zostały wyznaczone na okres od połowy stycznia do końca marca 2016r.

 

W roku 2016 w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Gdańsku rozpoznano 30 wniosków o ukaranie skierowanych przeciwko 29 lekarzom i 5 lekarzom dentystom, obwinionym o naruszenie następujących artykułów:

Art. 8 KEL  –  zarzut dotyczył 18 lekarzy i 2 lekarzy dentystów obwinionych o:

 • brak należytej staranności w postępowaniu diagnostycznym, co skutkowało:

               – opóźnieniem rozpoznania i rozpoczęcia właściwego leczenia u pacjenta z zawałem serca     

                 i doprowadziło do zgonu pacjenta  (2 lekarzy),

               – opóźnieniem skierowania do szpitala i zgonem pacjentki z powodu choroby serca

                 (2 lekarzy),

               – nierozpoznaniem wad rozwojowych oraz nieprawidłowego rozwoju płodu, co w obu

                 przypadkach doprowadziło do śmierci płodu (2 lekarzy),

               – nierozpoznaniem u kobiety w ciąży niedrożności przewodu pokarmowego (1 lekarz),

               – opóźnieniem rozpoznania złamania kręgosłupa lędźwiowego, kości piszczelowej oraz

                 kości śródstopia u pacjentów po wypadkach komunikacyjnych i po urazach (4 lekarzy),

               – nierozpoznaniem raka jajników (1 lekarz),

               – nieprawidłową kwalifikacją do zabiegu operacyjnego przepukliny (1 lekarz),

 • brak należytej staranności podczas wykonywania zabiegu zaopatrzenia krocza po porodzie

               skutkujący koniecznością przeprowadzenia u pacjentki operacji naprawczych (1 lekarz),

 • brak należytej staranności podczas prowadzenia leczenia endodontycznego zębów

               (2 lekarzy dentystów).

    

Art. 8 KEL  i  art. 11KEL  –  zarzut dotyczył 2 lekarzy obwinionych o brak należytej staranności u pacjentki w okresie po zabiegu operacyjnym, co skutkowało trwałym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

 

Art. 21 KEL i art. 27 KEL  –  zarzut dotyczył 2 lekarzy dentystów obwinionych o brak podjęcia należytych działań dla naprawy następstw nieprzewidzianego powikłania w trakcie leczenia zębów, polegającego na złamaniu instrumentu w zębie i pozostawieniu w zębie części tego instrumentu.

 

Art. 6 KEL, art. 57 KEL i art.41 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  –  zarzut dotyczył 1 lekarza obwinionego o stosowanie w leczeniu leków niedopuszczonych do obrotu na terenie RP tzn. o wykonywanie zawodu niezgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 

Art. 1 p. 3 KEL  –  zarzut naruszenia godności lekarza dotyczył 3 lekarzy obwinionych o:

 • sprowadzanie przez Internet z zagranicy substancji psychotropowych na nazwisko lekarza,
 • niewłaściwe zachowanie się wobec pacjentki  -w związku z art. 3 KEL i art. 28 KEL,
 • wydawanie, bez posiadania uprawnień, zaświadczeń i orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych u osób ubiegających się o pracę  –  w związku z art. 40 KEL, art. 41 KEL, art. 65 KEL oraz art. 9 ust.1 i art.10 ustawy o służbie medycyny pracy.

 

Art.  40 KEL, art. 41 KEL, art. 68 KEL, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz art.11 i art. 22 ust.1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  –  zarzuty dokonania wpisów w dokumentacji medycznej potwierdzających nieprawdę oraz wydawania zaświadczeń lekarskich o stanie psychicznym bez badania pacjenta, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – dotyczyły 4 lekarzy psychiatrów. 

 

Art. 2 p. 1 KEL oraz art. 9 KEL, art. 41 KEL, art. 41 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

w związku z art. 49 ustawy o izbach lekarskich  –  zarzut tworzenia fikcyjnej dokumentacji w celu wystawiania recept wysoko refundowanych oraz wystawiania recept in blanco przeznaczonych do realizacji przez aptekę, dla uzyskania korzyści majątkowej  –  dotyczył 1 lekarza.

 

Art. 64 KEL i art. 41 ust.1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty  –  zarzut dotyczył 1 lekarza obwinionego o udzielanie świadczeń pod wpływem alkoholu.

 

Art. 12 KEL  –  zarzut naruszenia godności osobistej pacjentów dotyczył 2 lekarzy obwinionych o nieżyczliwe i niekulturalne zachowanie się lekarzy w stosunku do pacjentów.

 

Art. 14 i art.89 ust.6 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 53 ustawy o izbach lekarskich  –  zarzut dotyczył  1 lekarza dentysty obwinionego o reklamowanie prywatnej praktyki w sposób naruszający ww. ustawy.

 

Art. 103 ustawy o działalności leczniczej i art. 49 ust.6 ustawy o izbach lekarskich – zarzut dotyczył niedopełnienia przez 1 lekarza obowiązków rejestracyjnych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.

W roku 2015 w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Gdańsku przeprowadzone zostało18 posiedzeń niejawnych i 30 rozprawy główne, podczas których rozpoznane zostało 30 wniosków o ukaranie i wydane zostały następujące orzeczenia w stosunku do 34 lekarzy:

 • 10 lekarzy uniewinniono od postawionych im zarzutów
 • 13 lekarzy ukarano karą upomnienia
 •   6 lekarzy ukarano karą nagany
 •   2 lekarzy ukarano karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres dwóch lat
 •   3 lekarzy – postępowanie umorzono z powodu przedawnienia.

 

34 wydanych orzeczeń uprawomocniło się dotychczas 18 orzeczeń, a w 12 sprawach zostały złożone prawomocne odwołania do Naczelnego Sądu Lekarskiego; 5 odwołań złożonych zostało przez pokrzywdzonych, a 7 odwołań przez ukaranych lekarzy. Orzeczenia w sprawach 4 lekarzy wydane zostały w grudniu 2015 roku i w najbliższych tygodniach można oczekiwać decyzji o uprawomocnieniu się orzeczenia lub złożeniu odwołania. Żadne ze złożonych odwołań nie zostało jeszcze rozpatrzone przez Naczelny Sąd Lekarski.

Odwołania od 17 orzeczeń OSL złożone do NSL w roku 2014 zostały rozpatrzone w roku 2014 i 2015. NSL utrzymał w mocy orzeczenia wydane przez OSL w sprawach 6 lekarzy, orzeczenia w sprawach 10 lekarzy zostały uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia, a 1 sprawa została umorzona z powodu przedawnienia.

W roku 2015 OSL w Gdańsku rozpatrzył na posiedzeniach jawnych 55 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku, w tym 10 zażaleń, które wpłynęły w roku 2014 oraz 45 z 54 zażaleń, które wpłynęły w roku 2015.

Sąd rozpatrzył 39 zażaleń na postanowienia OROZ o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Sąd utrzymał w mocy 25 postanowień Rzecznika. W 14 sprawach Sąd uchylił postanowienia Rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i zwrócił sprawy do Rzecznika wskazując na konieczność ponownego wnikliwego rozpatrzenia sprawy.

Sąd rozpatrzył także 15 zażaleń na postanowienia Rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w 11 sprawach utrzymał w mocy postanowienia, a w 4 sprawach uchylił i zwrócił do Rzecznika.    

Sąd rozpatrzył i utrzymał w mocy 1 zażalenie na zarządzenie Rzecznika o odmowie przyjęcia środka odwoławczego na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego z powodu złożenia go po terminie.

 

W roku 2015 do Sądu wpłynęło 5 wniosków o pomoc prawną od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz od Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie, Łodzi i Szczecinie.  W ramach pomocy prawnej wyznaczeni członkowie OSL w Gdańsku przesłuchali w charakterze świadków 8 osób mieszkających w Gdańsku i województwie Pomorskim.

 

W roku 2015 odbyły się 2 szkolenia zorganizowane przez Naczelny Sąd Lekarski w Poznaniu i w Warszawie. Tematem szkoleń była nowelizacja kodeksu postępowania karnego wprowadzona od 01.07.2015r. Szczególnie interesujące było drugie szkolenie, które odbyło się w październiku 2015r.

Na szkoleniu przedstawione zostały zmiany wprowadzone do kpk oraz przedyskutowano zakres zmian, które mogą dotyczyć sądów lekarskich, ponieważ zmiany te nie znajdują automatycznego zastosowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Przewodniczący NSL podkreślił na zakończenie szkolenia, że tryb funkcjonowania sądów lekarskich nadal określa Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009r. i Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich. Rozważeniem zmian w regulaminie sądów lekarskich i regulaminie rzecznika odpowiedzialności zawodowej zajmie się Krajowy Zjazd Lekarzy w roku 2016.

W grudniu 2015r. Członkowie Sądu Lekarskiego oraz Prawnicy z Biura Prawnego uczestniczyli także w odbywającym się w Krakowie IV Kongresie Prawa Medycznego. 

Materiały szkoleniowe z powyższych szkoleń znajdują się w Biurze Sądu i mogą być przesłane zainteresowanym kolegom drogą elektroniczną.

Istotne znaczenie dla podniesienia poziomu wiedzy tajemnej z zakresu prawa i procedur sądowych mają jednak szkolenia dla całego zespołu sędziowskiego prowadzone w OSL w Gdańsku przez mecenasa Karola Kolankiewicza. W roku 2015 odbyło się tylko jedno szkolenie zespołowe (15.09.)

 dotyczące nowelizacji kpk, w czasie, którego, w sposób interaktywny, zapoznaliśmy się z nowymi przepisami oraz staraliśmy się powtórzyć i utrwalić posiadane wiadomości. Materiały ze szkolenia wszyscy członkowie sądu otrzymali drogą elektroniczną.

Szkolenia odbywają się także indywidualnie. Wielu kolegów przygotowując się do prowadzenia rozpraw lub posiedzeń omawia aspekty formalno-prawne z mec. Kolankiewiczem, który zawsze służy pomocą prawną i wyjaśnia zawiłości i pułapki, znane tylko profesjonalistom.

W roku 2015 nastąpiły zmiany personalne w  Biurze Sądu, co pozwoliło zmienić organizację pracy w Sądzie, dostosowując ją do wymagań regulaminu i w sposób znaczący poprawić pracę Sądu. Pracę w Biurze Sądu zakończyła Pani mgr Mirosława Chalecka, a od 1 października 2015r. Biuro Sądu prowadzi Pani mgr Marta Martusewicz. Mgr Martusewicz nawiązała ścisłą współpracę z Biurem Prawnym OIL, a w szczególności z mec. Kolankiewiczem, który udziela Sądowi wielu

cennych rad w sprawach formalnych. Pozwoliło to zorganizować Biuro w sposób profesjonalny, przygotować właściwe formy pism sądowych i prawidłowy algorytm postępowania w każdej sprawie wpływającej do Sądu. Wpłynęło to znacząco, na jakość protokołów pisanych na rozprawach i posiedzeniach oraz na terminowe przygotowywanie uzasadnień orzeczeń i postanowień przez przewodniczących składów orzekających. Zachowywane są wszystkie terminy przewidziane w procedowaniu spraw; orzeczenie lub postanowienie wydawane jest po okresie od

6 tygodni do 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku o ukaranie lub zażalenia i doręczane do stron w przepisowym terminie. Wszystkie zaległe sprawy zostały już rozpatrzone i aktualnie wpływające do Sądu sprawy załatwiane są na bieżąco. Pozostałe z roku 2015 sprawy zostaną zakończone do końca marca 2016r.

            Pozostają jeszcze do wykonania zaległości Biura Sądu z lat poprzednich oraz okresu od stycznia do września 215r.: prawomocności, koszty sadowe, uporządkowanie akt wraz z uporządkowaniem wszystkich zalegających zwrotnych potwierdzeń odbioru. Wszystkie te sprawy będą systematycznie porządkowane przez nowego Pracownika Biura w najbliższych miesiącach.

Dodatkowym ułatwieniem w pracy Sądu jest nowe urządzenie: drukarka-scaner-kserokopiarka (3w1), zakupione przez OIL w ostatnich miesiącach, za które Sąd bardzo bardzo dziękuje.

Pragnę w tym miejscu złożyć podziękowania całemu Zespołowi Okręgowego Sądu Lekarskiego za bardzo ciężką i ofiarną pracę, za zaangażowanie, akceptowanie trudnych spraw i terminów, często wymagających rezygnacji z całego dnia pracy zawodowej bez rekompensaty finansowej, a także za aktywne poszerzanie wiedzy i wykorzystywanie tej wiedzy do coraz lepszego procedowania spraw.

Dziękuję także za wyrozumiałość, akceptowanie kompromisu i przyjazną atmosferę w Sądzie.

Skład Zespołu prawie nie zmienił się w tym roku, wszyscy Sędziowie kontynuują pracę. Dołączyła do nas nowa Koleżanka Elżbieta Jarczewska, Sędzia w poprzednich kadencjach, która aktywnie uczestniczy w pracy Sądu.

Składam podziękowania Zespołowi Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za życzliwą współpracę, wspólne dążenie do kompromisu oraz życzliwość, czego wyrazem było zaproszenie członków Sądu do uczestniczenia w szkoleniu prowadzonym przez mecenas Elżbietę Czarnecką w czerwcu 2015r. oraz współpraca Biura OROZ z Biurem OSL.

 

Pragnę podziękować Pracownikom Biura Prawnego OIL za współpracę i pomoc, jakiej udzielają nam w każdej trudnej sytuacji – a jest ich wiele i bardzo różnorodnych. W imieniu całego Zespołu

dziękuję za kompetentne wsparcie, pozwalające nam na prawidłowe postępowanie. Szczególne podziękowania składam mecenasowi Kolankiewiczowi za pracę nad naszą edukacją i pomoc w uczynieniu naszej działalności bardziej profesjonalną.

 

Pragnę złożyć bardzo serdeczne podziękowania Panu Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskiej

dr n. med. Romanowi Budzińskiemu za życzliwość, zrozumienie, wsparcie w realizacji naszych pomysłów oraz wyrozumiałość dla naszych błędów i niedoskonałości.

Dziękuję bardzo Skarbnikowi OIL Panu dr n. med. Krzysztofowi Wójcikiewiczowi za życzliwe finansowanie planów rozwoju Sądu w nadziei na dalszą realizację naszych ambitnych zamierzeń.

 

 

                                                                                           Przewodnicząca OSL OIL w Gdańsku

                                                                                                            Anna Kobierska 

 Możliwość komentowania jest wyłączona.