I.PRZYCHODY
Przychody w roku budżetowym 2015 osiągnęły rekordowy poziom niemal 7,5 miliona złotych i są wyższe od zakładanych o niemal  30%.  Co złożyło się na ten bardzo dobry wynik. O tym poniżej:

·    Przychody ze składek członkowskich są wyższe od zakładanych o ponad 30% i stanowią 82% całkowitych przychodów Izby.  Co się na to złożyło? Przede wszystkim zwiększona dyscyplina w odprowadzaniu składki przez Członków Izby. Trzeba za to Członkom OIL w Gdańsku serdecznie podziękować. Nie mogę jednak pomiąć faktu, że jest to też wynik wieloletniej, mozolnej pracy biura księgowości Izby polegającej na przypominaniu Koleżankom i Kolegom o obowiązku składkowym. Sekcja Windykacji wysłała w minionym roku niemal 2,5 tys. listów przypominających o obowiązku opłacania składki. Ta praca spowodowała, że coraz większa grupa lekarzy i lekarzy dentystów pamięta o regularnym wpłacaniu składki i wpłaca ją w wysokości ustalonej uchwałą NRL, czyli 60 złotych. Dobry wynik przychodowy ze składek udało się osiągnąć także z tego powodu, że grupa Koleżanek i Kolegów zechciała uregulować niekiedy wieloletnie zaległości składkowe. Niestety ciągle zmuszeni jesteśmy uruchamiać egzekucyjną formę ściągania składki. Jest to zawsze ostateczność poprzedzona wieloma grzecznymi zaproszeniami do uregulowania zobowiązań wobec społeczności lekarskiej. Trzeba przyznać, że tę, dla nikogo miłą, egzekucyjną formę ściągania należności wdrażamy coraz rzadziej ( w 2014 – 89, a w 2015 – 51 razy).  
Składki członkowskie wpłacone w 2015 roku  stanowiły 90 % składek należnych (to tzw. „ściągalność całkowita”). Niestety odnotować trzeba, że niektórzy lekarze regulują  je z pewnym, mniejszym lub większym, opóźnieniem. 84% kwoty wpłaconej stanowiły składki bieżące ( to tzw. bieżąca ściągalność”) ,  15% tej wartości  dotyczyło okresów poprzednich( sięgających nawet kilka lat).
Niestety, z pewnym smutkiem stwierdzić trzeba, że niemal  połowa członków Izby na koniec roku posiadała zadłużenie ( niedopłaty)  w regulowaniu bieżących składek. Poziom zadłużenia jest podobny w obu grupach zawodowych – 48% wśród lekarzy , 45% wśród lekarzy dentystów. Przeliczając to na 1 dłużnika Izby 255zł  przypada na 1 lekarza zadłużonego ( około 4 miesięcy zwłoki) i 334 złotych na 1 lekarza dentystę ( około 6 miesięcy zwłoki) .

·    Refundacja z Ministerstwa Zdrowia ( budżet państwa) za czynności administracyjne określone w ustawie o izbach lekarskich w tym roku wzrosła o 61%. Po raz pierwszy w minionym roku odnotowaliśmy przekazanie Izbie wyższej kwoty z tego tytułu. Jednak podkreślić trzeba, że nadal nie pokrywa ona rzeczywiście ponoszonych kosztów na czynności administracyjne prowadzone przez Izbę. Jak wiadomo Izba weszła w spór ze Skarbem Państwa przez Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę należności z tytułu czynności administracyjnych przejętych na mocy ustawy od administracji państwowej. Skarb Państwa reprezentowała Prokuratoria Generalna. Proces ten zakończył się wygraną naszej Izby i zasądzona kwota należności wraz z odsetkami została przekazana na konto Izby pod koniec 2015 roku (ponad 800 tys. złotych). Jak dotąd Prokuratoria Generalna nie wniosła odwołania od tego wyroku.
·    Odsetki od lokat – osiągnęliśmy lepszy wynik od zakładanego o 45%. Niemniej jednak podkreślić trzeba, że warunki proponowane przez banki są coraz skromniejsze. Oprocentowanie lokat rzadko przewyższa 1,5%. Staramy się poszukiwać możliwie korzystnych form lokowania naszych pieniędzy, ale wobec sytuacji finansowej na rynku finansowym istnieje niewiele możliwości w tym zakresie. Obawiamy się lokowania naszych środków w ryzykownych formach oszczędzania. Inwestujemy w ograniczonym zakresie jedynie w bezpieczne formy lokowania.

II.WYDATKI
Wydatki Izby zostały zrealizowane w kwocie nieprzekraczającej 5,3 mln złotych, co stanowi 93% realizacji założeń budżetowych. Ogólnie ocenić trzeba, że dyscyplina wydatków Izby była bardzo dobrze przestrzegana, za co muszę wyrazić podziękowania. Skarbnik poza drobnymi incydentami praktycznie nie musiał interweniować u poszczególnych osób wydatkujących środki finansowe.
Główną pozycją wydatków są tzw. koszty rodzajowe, czyli cały szereg wydatków związanych z działalnością Izby.
·    Koszty rodzajowe zostały zrealizowane o 11% poniżej zakładanego w planie 2015 roku poziomu i zamknęły się w kwocie 3.3 mln złotych (planowano ponad 3,7 mln złotych). Niemal połowę tej kwoty pochłaniają wynagrodzenia pracowników Izby. Przypomnę, że w 2015 roku zrealizowaliśmy niewielką podwyżkę wynagrodzeń pracowniczych. Średnie wynagrodzenie brutto pracownika Izby ( bez wliczania w to wynagrodzenia osób zarządzających) wynosi niemal 3,8 tys. złotych. Analiza porównawcza wynagrodzeń pracowniczych pozwala stwierdzić niemal coroczny wzrost kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia – średnio o około 5%. Ogólny wzrost wynagrodzeń licząc od 2009 roku do końca roku 2015 wyniósł 25%. Kwota przeznaczona na wynagrodzenia pracowników została zrealizowana na poziomie 86% i zamknęła się kwotą sięgającą 1,5 mln złotych. Wynik ten związany jest między innymi ze zmianą sposobu związania Izby z administratorem sieci informatycznej, o czym piszę poniżej. Wynagrodzenia osób funkcyjnych zostały zrealizowane na poziomie 97%. Przypomnę, że ich poziom nie zmienił się od 2009 roku. Uwagę Państwa może zwrócić istotny wzrost wydatków na usługi informatyczne. Wynika on ze zmiany sposobu związania z naszym administratorem sieci informatycznej. Jesteśmy teraz związani umową cywilno-prawną z firmą Pana Informatyka. W ten sposób udało nam się zmniejszyć etatowe zatrudnienie w Izbie, co nie jest bez wpływu na nasze obciążenia publiczno-prawne ( PFRON).  Pozostałe koszty nie wymagają szczególnych komentarzy, a ich szczegółowa realizacja została przedstawiona w tabeli.
·    Odpis składki na Naczelną Izbę Lekarską – wynosi 15% kwoty składek poszczególnych izb. Jest on obowiązkową daniną płatną miesięcznie. Wobec wzrostu wysokości składki wzrosła kwota odpisu na NIL. Spodziewaliśmy się trudności w dyscyplinie wpłat zwiększonej składki, stąd założyłem nieco niższy wydatek na ten cel. Ale zdyscyplinowanie członków naszej Izby we wpłatach składek, o czym pisałem w części poświęconej przychodom, poskutkowało koniecznością odprowadzenia o 24% wyższych zobowiązań na NIL.

·    Rozwiązanie rezerwy : – w tym roku  przeznaczono część rezerwy na pomoc finansową dla bardzo ciężko chorej lekarki oraz na wydatki związane z organizacją konwentu Prezesów w Gdańsku.

·    Wydatki Komisji Socjalnej zostały przekroczone o 17%.  Powodem przekroczenia wydatków były bardzo poważne sytuacje życiowe wielu lekarzy, którzy wymagali pilnej i znaczącej pomocy finansowej. Pracę Komisji oceniam bardzo dobrze. Podejmowane decyzje są zawsze głęboko przemyślane i nakierowane na istotne życiowo zdarzenia lekarzy.
Pozostałe wydatki planowane w budżecie zostały zrealizowane w granicach kwot planowanych, a ich kształtowanie się przedstawia załączona tabela.
Podsumowując realizację planu finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w roku 2015 stwierdzić trzeba, że został on zrealizowany z nadwyżką finansową w kwocie 2,2 mln złotych.
Ponadto z pozabudżetowej działalności finansowej Izby wskazać trzeba, że 
·    Izba udzieliła w 2015 roku niemal 300 tys. złotych na zapomogi z Komisji Kształcenia Medycznego w formie nieoprocentowanych pożyczek. Ogólna kwota, z jakiej lekarze skorzystali od początku funkcjonowania tej formy pomocy przekroczyła 1 milion złotych
·    Udzielono zapomóg zwrotnych w Komisji Socjalnej z tytułu zdarzeń losowych (nieoprocentowanych) lekarzom w wysokości przekraczającej 60 tys. złotych.
Izba posiada zasoby finansowe w wysokości 8,5 mln złotych w głównej mierze na lokatach i w udziałach w Funduszu obligacji skarbowych Arka.
Kończąc kolejny rok finansowy, jako Skarbnik pragnę złożyć serdeczne podziękowania Prezesowi Okręgowej Rady lekarskiej Panu Romanowi Budzińskiemu za doskonałą współpracę i zrozumienie w niekiedy trudnych decyzjach. Dziękuję Wysokiej Okręgowej Radzie Lekarskiej za rozwagę w podejmowaniu decyzji finansowych i doskonałą realizację planu finansowego (można by rzecz zgodnie z gdańską maksymą „nec temere, nec timide”). Dziękuję P.T. Przewodniczącym poszczególnych komisji problemowych Izby za bardzo rozważne gospodarowanie przyznanymi w planie ośrodkami finansowymi. Wydaje się, że ustalone kwoty w planie roku 2015 nie zaburzyły w żaden sposób możliwości realizacji zamierzeń i planów. Nie mogę w podziękowaniach Skarbnika zapomnieć o moich najbliższych współpracownikach, czyli Pani Małgorzacie Kulikowicz – Głównej Księgowej Izby oraz Pani Marii Siwik z-cy Głównej Księgowej. Pragnę serdecznie podziękować za wspaniałą roczną współpracę w budowaniu dobrej sytuacji finansowej Izby. To w dużej mierze Pań zasługa! Szczególnie jednak podkreślić trzeba zasługi Pani Małgorzaty Kulikowicz.   Jej wielką pracowitość, skrupulatność i nieugiętość w znajdowaniu sposobów dobrej gospodarki finansowej powala nam spokojnie patrzeć w przyszłość. Serdeczne podziękowania kieruję do Pań z Sekcji Windykacji – Pani Joanny Monkiewicz i Pani Joanny Tomaszewicz. Zaangażowanie całego Działu Księgowości pozwala na spokojną pracę Izby, z czego nie wszyscy sobie zdają sprawę. Podkreślić trzeba, że mrówcza praca całego zespołu Księgowości walnie przyczyniła się do doskonałego opracowania dokumentacji finansowej, jako materiału dowodowego w prowadzonym przez Izbę postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie o zapłatę należności Izby z Ministerstwa Zdrowia. Jestem przekonany, że to miało niemały  wpływ na wynik tego procesu. Nie sposób nie podziękować Pani Joannie Dałek za jej delikatny, ale jakże przemożnie łagodzący wpływ na bieg zdarzeń i wydatków w Izbie. Jej niezwykła negocjacyjna umiejętność rozmów z naszymi kontrahentami pozwoliła niejednokrotnie uniknąć nadmiernych wydatków Izby.

                                                                                          SKARBNIK ORL GDAŃSKU
                                                                                         Lek. Krzysztof Wójcikiewicz   

Możliwość komentowania została wyłączona.