Kolejny rok pracy naszego samorządu można określić jako pracowity i obfitujący w różne wydarzenia. Zaczynając od statystyk: w 2015 roku odbyło się 10 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej, podjęto 61 uchwał, po 3 stanowiska i apele. Odbyło się też 14 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym 1 wyjazdowe w Delegaturze w Elblągu. Podjęto 1 425 uchwał – w tym 722 Komisji ds Rejestracji Lekarzy i 172 Komisji ds Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk.

W październiku odeszła od nas po ciężkiej chorobie Koleżanka Halina Porębska, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej. Jej ostatnim wielkim dziełem była książka podsumowująca ćwierćwiecze działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Niezwykła osobowość i liczne talenty Haliny wykorzystywane w ponad 25-letniej zaangażowanej pracy w naszym samorządzie pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. Zostało puste miejsce na parkingu przed Izbą, gdzie niemal codziennie przez wiele lat parkowała samochód.
W grudniu 2014 roku, w czasie urlopu za granicą, uległ poważnemu wypadkowi nasz Kolega – Ryszard Tomaszczuk, wieloletni przewodniczący i animator Komisji Kultury Sportu i Rekreacji, a obecnie członek Okręgowej Rady Lekarskiej oraz delegat na Zjazd Krajowy i Okręgowy. Dzięki niezwykłemu hartowi ducha i długotrwałej rehabilitacji Ryszard już jakoś wraca do aktywności. Staraliśmy się mu pomagać, w czym szczególnie wyróżnił się Kolega Sławomir Łabsz. Czekamy na powrót Ryszarda na posiedzenia Okręgowej Rady, przyda się wtedy nasza izbowa winda, ponieważ nasz Kolega porusza się na wózku inwalidzkim. W czasie najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy będziemy zbierać po raz kolejny środki na jego rehabilitację.

    Mimo tych bolesnych zdarzeń życie i działalność Izby musiała toczyć się dalej. Sprawne funkcjonowanie Biura Izby , wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o Izbach Lekarskich, porządek w obiegu dokumentów zawdzięczamy niezwykle sumiennej i zaangażowanej pracy Sekretarza ORL Dariusza Kutelli i jego zastępcy Arkadiusza Szycmana, jak również solidności i kompetencji wszystkich naszych Pracowników z nieocenioną panią Dyrektor Joanną Dałek. Wiele działań w naszym samorządzie jak i w reprezentacji zewnętrznej nie byłoby możliwych, gdyby nie wsparcie wiceprezesów: Koleżanki Barbary Sarankiewicz-Konopki, Koleżanki Anny Śpiałek i Kolegi Tomasza Gorczyńskiego. Kolejny aktywny rok w pracy Delegatur zawdzięczamy w znacznej mierze zaangażowaniu ich Przewodniczących: Koleżanki Danuty Podjackiej oraz Kolegi Wojciecha Homendy. Po raz kolejny zamykamy rok dodatnim wynikiem finansowym co zawdzięczamy przede wszystkim pracy Skarbnika, Kolegi Krzysztofa Wójcikiewicza, który mimo znacznych obciążeń pracą zawodową prowadzi także Komisję Rejestru Lekarzy.
    Sprawozdanie z realizacji Uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy znajduje się w załączniku. Tak jak przez lata poprzednie, również i w 2015 roku starałem się tak kierować sprawami Izby, aby coraz lepiej w ramach prawnych kompetencji odpowiadała na potrzeby nas wszystkich zrzeszonych w samorządzie lekarskim. Za najważniejsze pozytywne działania Izby w minionym roku uważam:
1.    Lekarze walczący o swoje prawa organizują się i działają w ramach Izby Lekarskiej, która jest miejscem spotkań, daje skuteczne wsparcie prawne i aktywnie, instytucjonalnie wspiera swoich członków. Najistotniejsze przykłady takiej aktywności to protest lekarzy PZPOZ przeciw przepisom pakietu onkologicznego i kolejkowego oraz protest lekarzy rezydentów w sporze o warunki pracy i płacy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Gdańsku. Podobnych spraw o mniejszej skali było więcej. To bardzo ważne, że walcząc o swoje prawa można wspólnie, pod szyldem i przy wsparciu struktur Izby osiągnąć więcej.

2.    Ogólnopolska konferencja samorządu lekarskiego w Gdańsku, która odbyła się w maju 2015 zgrupowała Prezesów ORL, redaktorów mediów samorządowych, delegatów Komisji Młodych Lekarzy oraz prawników Izb Lekarskich. Zasadniczym tematem tej konferencji była działalność medialna naszego samorządu i postawa wobec niekorzystnych trendów w mediach publicznych. Drugim tematem były warunki kształcenia podyplomowego, stażu i studiów specjalizacyjnych w Polsce. Wnioski z konferencji niestety tylko częściowo udało się przełożyć na konkretne zmiany. Przy okazji objawiły się wybitne talenty organizacyjne wśród Koleżanek i Kolegów z Komisji Młodych Lekarzy, w szczególności Kolegi Marcina Nowińskiego, który przewodniczył organizacji całej konferencji.

3.    Publikacje. W minionym roku opublikowaliśmy książkę podsumowującą ćwierćwiecze pracy naszej Izby. Wydaliśmy też drukiem pierwszą Gdańską Debatę Lekarską poświęconą EBM. Materiały z kolejnej Debaty dotyczącej terapii daremnej są na końcowym etapie redakcji przed oddaniem do druku. Kolejne Gdańskie Debaty Lekarskie na tematy zaproponowane przez Zespół Programowy są w przygotowaniu. Planujemy też rozpoczęcie jeszcze dwóch serii publikacji wydawanych przez naszą Izbę. Pierwsza to „Gdańskie Zeszyty Prawa Medycznego”, które w zamierzeniu mają być wydawnictwami monograficznymi na różne ważne tematy z pogranicza prawa i medycyny. Druga to „Wybitne osobowości naszej Izby” – pierwsza publikacja, wywiad-rzeka z panią profesor Joanną Penson, jest w trakcie realizacji. Ta działalność wydawnicza Izby ma służyć wprowadzaniu do debaty publicznej ważnych dla nas tematów, rzetelnemu opracowywaniu naukowemu ważnych zagadnień z pogranicza medycyny i innych nauk, pielęgnowaniu tradycji i etosu stanu lekarskiego, integracji i współpracy z innymi samorządami medycznymi i prawniczymi oraz ze środowiskami naukowymi oraz przede wszystkim budowaniu prestiżu zawodu lekarza i samorządu lekarskiego.

4.    Ostateczna wygrana w sądowym sporze z Ministerstwem Zdrowia o wysokość refundacji za zadania administracji państwowej powierzone do realizacji Izbom Lekarskim. Występowaliśmy w sądzie o pieniądze za konkretny 2011 rok i otrzymaliśmy łącznie ponad 600 tysięcy złotych (niezapłacona kwota refundacji wraz z odsetkami). Wygrana sądowa, jak również dobry klimat do dialogu po objęciu teki Ministra Zdrowia przez Kolegę Konstantego Radziwiłła spowodowały rozpoczęcie rozmów o znaczącym urealnieniu corocznych kwot refundacji.

5.    We wrześniu Izba przystąpiła do Pomorskiego Partnerstwa na rzecz koordynowanej opieki zdrowotnej. Osobą szczególnie zaangażowaną w to działanie jest ekspert w zakresie organizacji opieki koordynowanej  i organizacji ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – Kolega Andrzej Zapaśnik. Te działania pozwalają mieć nadzieję, na racjonalne zmiany w systemie i organizacji ochrony zdrowia.  Pilotażowy program w naszym województwie ma być początkiem oddolnego przekształcania i racjonalizacji systemu.

6.    Po raz kolejny podjęliśmy wysiłek reorganizacji naszych mediów: powstała spójna koncepcja nowej, przyjaznej strony internetowej, poszerzył się też skład zespołu redakcyjnego naszych mediów – co powinno poprawić ich jakość i komunikację w ramach samorządu.

7.    Stale rośnie liczba młodych Koleżanek i Kolegów, którzy podejmują różne działania w ramach swojej Izby. Jeszcze w poprzedniej kadencji sen z oczu spędzało nie tylko mnie zmartwienie o przyszłość naszej Izby. Teraz Koleżanki i Koledzy zaczynający swoją pracę w zawodzie lekarza wnoszą do działań Izby wiele energii, nowych pomysłów, skuteczności i radości.
Najistotniejszym niepowodzeniem minionego roku jest nasza nieudana batalia o realizację Uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy dotyczącej budowy ośrodka dydaktycznego i zaplecza noclegowego dla szkolących się lekarzy. Szczegóły – w załączonym sprawozdaniu z realizacji Uchwał Zjazdu.

Aktywność naszego samorządu w wielu dziedzinach nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu naszych Koleżanek i Kolegów poświęcających bezinteresownie swój czas dla dobra wspólnego, pracujących w Komisjach i Zespołach powołanych do różnych zadań w naszej Izbie.
Dziękuję Koledze Krzysztofowi Wójcikiewiczowi, który poza pełnieniem funkcji Skarbnika kieruje pracami Komisji do spraw Rejestru Lekarzy. Prowadzenie tego rejestru jest ustawowym zadaniem samorządu, które musimy wykonywać szczególnie sumiennie. Rejestr powinien zgodnie z prawem być aktualizowany przez każdego z nas przy każdej zmianie np. miejsca zamieszkania, pracy, praktyki, uzyskaniu nowych kompetencji. Cóż z tego, gdy większość z nas o tym zapomina. Nigdy nie stosowaliśmy i nie zamierzamy stosować przewidzianych prawem kar finansowych za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych rejestrowych. Tym większa rola Komisji i pracujących w biurze Rejestru osób, które wysyłały przez cały rok pisma z ankietami i prośbami o aktualizację danych. W tej sytuacji irytacja niektórych Koleżanek i Kolegów, którym Izba przypominała o ich obowiązkach wydaje się przesadzona.
Komisja Etyki Lekarskiej pod przewodnictwem Kolegi Józefa Dobreckiego zajmowała się na bieżąco pytaniami o kwestie etyczne w zawodzie lekarza napływającymi z różnych powodów do Izby, współorganizowała Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską, podjęła współpracę z Komisją Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej (planowane jest wspólne spotkanie w maju 2016 roku), na prośbę Komisji Etyki NRL pracuje nad analizą ewentualnej aktualizacji Kodeksu Etyki Lekarskiej. Poza Przewodniczącym w pracy Komisji bardzo aktywnie uczestniczył Kolega Tomasz Gorczyński.
Komisja Praktyk Lekarskich kierowana przez Kolegę Wojciecha Ratajczaka prowadziła Rejestr Praktyk Lekarskich, który jest częścią opisanego w Ustawie o działalności leczniczej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), jak również sprawowała bieżący nadzór nad działalnością praktyk (rzadko interweniując – w szczególnie drastycznych przypadkach nieprawidłowości). Informowała też za pośrednictwem naszych mediów o zmianach przepisów i obowiązkach prowadzących praktyki lekarzy. Podejmowała też próby ustalenia zasad racjonalnej współpracy z organami uprawnionymi do kontroli (np. z Sanepid-em). Organizowała też pomoc prawną w przypadkach problemów lekarzy prowadzących praktyki. Dobrą pracę Komisji oprócz Przewodniczącego zawdzięczamy Koleżankom: Marzenie Mazur, Elżbiecie Witkowskiej, Annie Międzobrodzkiej, Iwonie Strzałkowskiej, Katarzynie Zakrzewskiej-Michna, Ewie Siewierskiej-Chomeniuk, Urszuli Odya oraz Kolegom: Wojciechowi Grabe, Dariuszowi Kutelli, Piotrowi Sibora i Andrzejowi Demps.
Komisja Konkursów pod przewodnictwem Kolegi Jerzego Kossaka organizowała konkursy na stanowiska kierownicze i ordynatorskie, typowała przedstawicieli naszego samorządu do komisji konkursowych oraz sprawowała kontrolę nad zgodnością procedur konkursowych z obowiązującym prawem. Szczególnie aktywni w pracy Komisji były Koleżanki: Danuta Podjacka i Hanna Świątek oraz Koledzy: Mirosław Dudziak i Janusz Orzelski.
Komisja Socjalna kierowana przez Koleżankę Magdalenę Gorczyńską z dużym rozsądkiem i empatią rozdziela pieniądze przeznaczone na pomoc socjalną w trudnych sytuacjach życiowych członków naszego samorządu. Niewielkie przekroczenie założonego budżetu było uzgodnione z Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej i było dobrze uzasadnione. Coraz szersze zastosowanie znajdują zapomogi zwrotne udzielane przez Komisję praktycznie bez ograniczeń na dogodnych warunkach: półroczna karencja, a następnie spłata zapomogi w równych nieoprocentowanych ratach przez dwa lata. W tej niełatwej pracy Przewodnicząca Komisji znajdowała szczególne wsparcie w osobie Koleżanki Gabrieli Chocholskiej-Trzeciak.
Komisja Stomatologiczna, której Przewodniczącą została w mijającym roku Koleżanka Anna Śpiałek, zajmuje się organizacją i integracją środowiska lekarzy dentystów, w wielu przypadkach uzupełnia działania Komisji Praktyk w odniesieniu do lekarzy dentystów, prowadzi działalność legislacyjną, bardzo aktywnie włącza się w działania Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, organizuje szkolenia, kursy i konferencje dla lekarzy dentystów we współpracy z Komisją Kształcenia Medycznego. Szczególnie aktywnie działały w Komisji Koleżanki: Elżbieta Witkowska, Janina Śramkiewicz, Aleksandra Janik, Anna Międzobrodzka, Katarzyna Schultz, Iwona Strzałkowska, Waleria Szczuko, Katarzyna Zakrzewska-Michna oraz Koledzy Dariusz Kutella, Wojciech Grabe i Andrzej Demps.
Komisja Kształcenia Medycznego pod przewodnictwem Koleżanki Barbary Sarankiewicz-Konopki koordynuje całość spraw związanych z kształceniem podyplomowym: prowadzi rejestr i akredytuje podmioty uprawnione do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy-dentystów, organizuje liczne kursy, warsztaty i szkolenia, koordynuje i nadzoruje przebieg stażu podyplomowego organizując też przepisane prawem szkolenia w czasie stażu, rozlicza punkty edukacyjne, kontroluje jakość szkoleń. W Komisji szczególnie aktywnie pracują Koleżanki Janina Suchorzewska i Elżbieta Witkowska oraz Koledzy Dariusz Kutella i Arkadiusz Szycman.
Komisja Lekarzy Seniorów prowadzona przez Koleżankę Marię Jagodę-Madalińską prowadzi w Izbie w Gdańsku i w Delegaturach systematyczne spotkania lekarzy Seniorów z naszej Izby oraz wycieczki. Przewodnicząca Komisji kilkakrotnie występowała też poprzez Okręgową i Naczelną Radę Lekarską z inicjatywami działań na rzecz zmian w prawie, które ułatwiłyby życie lekarzom seniorom. Uczestniczyła też w spotkaniach Komisji Lekarzy Seniorów Naczelnej Izby Lekarskiej. Poza Przewodniczącą w pracy Komisji szczególnie aktywne były Koleżanki: Irena Cammra-Pyznar, Izabela Tymińska, Anna Glazer oraz Alicja Wojciechowska.
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji pod przewodnictwem Kolegi Marcina Szczęśniaka (który do Izby dojeżdża aż z Lęborka) organizuje wiele imprez sportowych dla lekarzy, z których kilka na stałe wpisało się do ogólnopolskiego kalendarza. Niezwykle udana była ostatnia edycja ogólnopolskich regat w klasie Puck – którą zorganizował Kolega Marcin Szczęśniak. Koledzy Mateusz Koberda i Łukasz Skorupa organizują co roku turnieje siatkówki plażowej o zasięgu ogólnopolskim, turnieje tenisowe oraz wiosenne i jesienne Gdańskie Biegi Lekarskie w Parku Reagana. Nasi reprezentanci odnoszą wiele sukcesów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych dla lekarzy, wybitne sukcesy sportowe w barwach naszej Izby osiągnęły Koleżanki: Danuta Gojlik i Beata Warzecha oraz Kolega Edward Pokorny. Na uwagę zasługują też spotkania w siedzibie Izby w Gdańsku pod wspólnym tytułem Klub Włóczykija gdzie można wysłuchać pasjonujących relacji z egotycznych, a niekiedy ekstremalnych wojaży naszych Koleżanek i Kolegów.
Komisja Młodych Lekarzy pod przewodnictwem Kolegi Łukasza Szmygla wykazuje coraz większą i przekraczającą ramy naszej Izby aktywność. Szczególną zasługą sympatycznego zespołu młodych działaczy naszego samorządu jest przyciąganie do Izby kolejnych Koleżanek i Kolegów. Zorganizowali oni XXIV Konferencję Młodych Lekarzy w ramach ogólnopolskiego spotkania samorządu lekarskiego majowego w Gdańsku, na bieżąco starają się monitorować i wpływać na zmiany prawa medycznego, występują czynnie i skutecznie w obronie lekarzy rezydentów, prowadzą forum dyskusyjne młodych lekarzy, podjęli się organizacji współpracy międzynarodowej, aktywnie działają w Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w Zespole Roboczym przy Ministerstwie Zdrowia. Publikują artykuły w mediach samorządowych i publicznych, włączają się czynnie i z energią w wiele naszych wspólnych izbowych działań np. w organizację gali wręczenia Praw Wykonywania Zawodu czy Gdańskich Debat Lekarskich. Szczególnie aktywne w pracy Komisji są Koleżanki: Aleksandra Rutkowska, Katarzyna Zalewska, Iwona Kur, Agnieszka Niemirycz-Makurat, Ewelina Pączek, Agnieszka Poznańska oraz Koledzy: Arkadiusz Szycman, Wojciech Pączek, Adam Gorczyński, Marcin Nowiński, Łukasz Budyńko.
Komisja Legislacyjna z rekomendacji poprzedniej Przewodniczącej – Haliny Porębskiej kierowana przez Kolegę Adama Gorczyńskiego na bieżąco analizowała projekty aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza i opracowywała opinie tych zmian przekazywane następnie za pośrednictwem Naczelnej Rady Lekarskiej do właściwych Komisji Sejmowych. Szczególnie aktywnie działał w tej Komisji Kolega Andrzej Zapaśnik. Nieoceniona była też stała pomoc i współpraca naszego Biura Prawnego, a szczególnie mecenas Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej.
Komisja do spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej kierowana przez Koleżankę Ewę Szymańską koordynowała współpracę Izby z PZPOZ i innymi organizacjami zrzeszającymi lekarzy POZ. W tej pracy poza przewodniczącą niezwykle aktywnie działał Kolega Andrzej Zapaśnik.
W mijającym roku nie udało się wznowić działalności Zespołów: ds. kontaktów z NFZ oraz ds. informatyzacji. Stale szukamy osób kompetentnych i chętnych do podjęcia tej potrzebnej działalności.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego składają odrębne sprawozdania. Chciałbym podziękować Pani Rzecznik Marii Adamcio-Deptulskiej , Koleżance Józefie Przeździak oraz całemu zespołowi Koleżanek i Kolegów, mecenas Elżbiecie Czarneckiej oraz pracownicom Biura Rzecznika – pani Alicji Kuźniewskiej i pani Hannie Godlewskiej za sumienną i nienaganną pracę, przy widocznie wzrastającej roszczeniowości pacjentów względem lekarzy. Dziękuję również bardzo Przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego Annie Kobierskiej oraz zastępcy – Koledze Markowi Roslanowi za wielkie zaangażowanie, którego efektem jest nienaganna, zgodna z wszystkimi przepisami i terminowa praca sądu. Podziękowania składam też na ręce mecenasa Karola Kolankiewicza sprawującego opiekę prawną nad Sądem i pani Marty Martusewicz – od października pracującej w Biurze OSL. W świadomości powszechnej, w mediach publicznych nasz samorząd jest często postrzegany przez pryzmat organów odpowiedzialności zawodowej. Prestiż samorządu lekarskiego, a pośrednio również zawodu lekarza zależy od nienagannej pracy Rzecznika i Sądu Lekarskiego.
Kończąc tegoroczne sprawozdanie chcę podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom działającym w samorządzie na rzecz naszego dobra wspólnego. Część Koleżanek i Kolegów wymieniłem w tym sprawozdaniu, ale proszę o wybaczenie że nie byłem w stanie wymienić wszystkich, dzięki którym Izba funkcjonuje, wykonuje swoje zadania i rozwija się. To wszystko nie dzieje się samo, więc jak zwykle proszę i zachęcam do podejmowania aktywności w swoim samorządzie, realizowania swoich pomysłów i ujawnianiu talentów organizacyjnych.
Roman Budziński
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.