Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zobowiązana art. 27 Ustawy o Izbach Lekarskich, przedstawia sprawozdanie z działalności kontrolnej corocznie odbywającemu się Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy.

Oceniając działalność finansową Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Komisja Rewizyjna opierać się musi o analizę budżetu, ocenę przychodów i wydatków, kontrolę rezerw finansowych (w tym stan lokat terminowych i inwestycji finansowych).

Pełne sprawozdanie finansowe z działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Delegatur Komisja Rewizyjna  i przedstawić będzie mogła dopiero Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy, po otrzymaniu pełnego sprawozdania księgowego i po zapoznaniu się z opinią przeprowadzającego audyt biegłego rewidenta.                
Nadwyżki finansowe lokowane są w bankach na lokatach terminowych, a także w funduszach inwestycyjnych Arka prowadzonych przez BZ WBK. W funduszach znajduje się obecnie łącznie 1 milion złotych (w roku 2015 zainwestowano 400 tys. zł).

W 2015r. aneksowano umowę i zmieniono oprocentowanie pożyczki udzielonej  Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej. Pierwotnie kwota pożyczki udzielona  kolegom z Torunia – 500 tys. zł – powinna była być spłacona do końca 2015 roku, a jej oprocentowanie wynosiło 6 proc. w skali roku. Obecne warunki spłaty to – raty roczne w wysokości 100 tys. zł, a oprocentowanie to 4 proc. w skali roku. Na koniec roku spłacono należną ratę i odsetki. Zawarta umowa wydaje się zabezpieczać spokojną spłatę pożyczki. Gratulujemy Skarbnikowi i Radzie dobrego przeglądu sytuacji i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji.   
Na dzień 31 grudnia 2015r. nie stwierdzono ciążących na Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku żadnych zobowiązań z tytułu pożyczek bądź kredytów. Wynik finansowy za rok 2015 rok będzie dodatni.
Mając na uwadze powyższe dane stwierdzić należy, że bezpieczeństwo finansowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wydaje się być zapewnione.
Tradycyjnie pochwalić należy sprawność służb księgowych w dziedzinie ściągalności składek, tak bieżących jak i zaległych. Wpływy ze składek wyniosły 6.179.800 zł, co stanowi 90 proc. kwoty składek naliczonych na rok 2015. Do NIL odprowadzono 854.100zł.
W następstwie wygranej przed Sądem Okręgowym w Warszawie sprawy zapłaty za zadania przejęte przez Izbę od administracji państwowej na konto OIL wpłynęło 606 tys. zł i 2015 tys. zł tytułem odsetek. Jeszcze raz gratulujemy reprezentującemu w sporze Izbę panu mecenasowi Karolowi Kolankiewiczowi.
W roku 2015 z tytułu zapłaty za zadania przejęte przez Izbę od administracji państwowej wpłynęło z Ministerstwa Zdrowia 225.845zł.    
Niestety nie poprawiło się w sposób znaczący wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wypłaty zapomóg w celu doskonalenia zawodowego. Z możliwości takiego finansowego wspomożenia skorzystało 34 członków OIL w Gdańsku, a łączna kwota pożyczek na ten cel to 291.730zł. Umorzono część zobowiązań 16 osobom, na łączną kwotę 51.540 zł.
Komisja Rewizyjna na dzień dzisiejszy nie wnosi zastrzeżeń do działalności finansowej i statutowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku w roku 2013 i składa tym samym wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Bogusław Lipka

Możliwość komentowania została wyłączona.