Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż w dniu 27 czerwca 2013r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r., poz. 696).

Wskazane rozporządzenie wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010r. w sprawie zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.       Rozporządzenie doprecyzowuje dotychczasowe przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nakłada nowe obowiązki na lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w swoich praktykach zatrudniają osoby na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Nie dotyczą one natomiast lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nikogo nie zatrudniają, w tym praktyk wykonywanych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (tzw. kontraktowych).

    Nowe rozporządzenie dotyczy zranień ostrymi narzędziami, którymi mogą być wyłącznie wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia lub mogące spowodować zranienia lub przenosić zakażenia (np. igły, skalpele, nożyczki chirurgiczne). Nie obejmuje ono natomiast zranień spowodowanych przez inne niż wyroby medyczne narzędzia i urządzenia (np. widelce, noże itp.).

Zgodnie z §3 rozporządzenia pracodawca powinien nie rzadziej niż raz na 2 lata oceniać ryzyko zawodowe zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia na danym stanowisku pracy. Ponadto pracodawca powinien opracować i wdrożyć procedurę bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz procedurę używania środków ochrony indywidualnej w formie papierowej i elektronicznej. Procedury powinny być w razie potrzeby aktualizowane, nie rzadziej niż raz na 2 lata. Należy zauważyć, iż szkolenia z zakresu ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami powinny być częścią szerszego szkolenia z zakresu BHP dla pracowników.

W przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem pracodawca:
bada przyczyny i okoliczności zranienia oraz odnotowuje je w wykazie zranień,
jeżeli to konieczne, dokonuje zmian w procedurze bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami lub informuje pracowników o nowym ryzyku związanym z używaniem ostrego narzędzia;
informuje lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami – w przypadku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny.

Pracodawca powinien prowadzić wykaz zranień ostrymi narzędziami, który zawiera:
kolejny numer zdarzenia w roku;
datę zdarzenia;
jednostkę organizacyjną podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w której doszło do zranienia (np. adres jednego z gabinetów praktyki),
rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie;
rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia;
inne informacje uzyskane w trakcie postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zranienia ostrym narzędziem.
W wykazie nie zamieszcza się danych osobowych (ani pracownika, ani ewentualnego pacjenta).

Indywidualne i grupowe praktyki lekarskie nie zostały objęte obowiązkiem sporządzania co 6 miesięcy raportu bezpieczeństwa  i higieny w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (dotyczy on jedynie podmiotów leczniczych).

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wykazu zranień oraz pełny tekst rozporządzenia.

Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 
Rozporządzenie  Wykaz zranień

Możliwość komentowania została wyłączona.