Od 1 kwietnia 2013r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących praktyk lekarskich (wpisu do rejestru nowej praktyki, wykreślenia praktyki z rejestru, zmiany wpisu praktyki już istniejącej) jest możliwe tylko elektronicznie na portalu internetowym RPWDL.

Na wniosek przewodniczącego komisji praktyk dr Wojciecha Ratajczaka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 21 marca  2013 roku przyjęło stanowisko, w myśl którego komisja nadal  przyjmować  będzie wnioski w formie papierowej, dając lekarzom czas na załatwianie formalności związanych z uzyskaniem profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego  oraz zapoznanie się z działaniem portalu, bowiem składanie wniosków w formie elektronicznej może wiązać się z pewnymi trudnościami. Poza dość nieczytelnym, budzącym wiele wątpliwości formularzem, wymagane jest uzyskanie uprawnień do księgi rejestrowej.

 

Nie zmienia to faktu, że każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący lub zamierzający prowadzić praktykę powinien zapoznać się z portalem RPWDL, bo elektroniczna forma składania wniosków dotyczących praktyk lekarskich jest nieunikniona.

Podkreślamy, że aby złożyć podpisany wniosek lekarze i lekarze dentyści muszą posiadać certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na ePUAP oraz uzyskać uprawnienia do swojej księgi rejestrowej. Bez tego nie będzie można dokonać żadnych zmian.

 

Informacje na temat elektronicznego rejestrowania praktyk, elektronicznego podpisu i ePUAP można uzyskać w komisji praktyk OIL w Gdańsku tel. (58) 524 32 06, (58) 524 32 26,  pok. 315 II piętro, e-mail komisjapraktyk@oilgdansk.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.