Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się w dn. 29 października br. do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom technicznej możliwości zarejestrowania praktyki zawodowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z wymogami § 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów (Dz.U.2011.221.1319).
Pismo dostępne w załaczniku l.dz.1737.pdf.

Możliwość komentowania została wyłączona.