Trybunał Konstytucyjny w dniu 7 czerwca 2016r. uznał przepisy ograniczające dostęp do pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i  Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, które już się odbyły, za niezgodne z Konstytucją.

Zgodnie z art. 16r ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zadania testowe z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Tożsame zasady przyjęto dla pytań z Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (art. 14a ust. 11 ustawy). Wskazane przepisy weszły w życie z dniem 1 lipca 2011r. i znacząco ograniczył możliwość uzyskania przez osoby przygotowujące się do egzaminu pytań testowych z poprzednich lat.

Powyższe przepisy zostały zaskarżone przez Naczelną Radę Lekarską. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2016r. sygn. K 8/15 podzielił argumentację skarżącej, uznając że przepisy ograniczające dostęp do pytań testowych naruszają konstytucyjne prawo obywatela do informacji o działaniach władzy publicznej.

Jednocześnie należy zauważyć, iż z uwagi na trwający spór konstytucyjny i związane z tym niepublikowanie treści orzeczeń Trybunału w Dzienniku Ustaw nie jest możliwe ustalenie obecnie, czy Ministerstwo Zdrowia będzie się stosowało do jego treści i opublikuje lub udostępni w innej formie kwestionowane pytania. Niemniej jednak, orzeczenie ma moc powszechnie obowiązującą i może być podstawą do kierowania do Ministra Zdrowia wniosków o udostępnienie informacji publicznej, a w dalszej kolejności zaskarżania ewentualnej odmowy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2016r. sygn. K 8/15

adw. Damian Konieczny

Możliwość komentowania została wyłączona.