Przypominamy, że ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w art. 21. zobowiązuje każdego lekarza, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, by w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłosił taki przypadek do powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. W razie niedokonania zgłoszenia lekarz podlega karze grzywny od 20 do 5 tys. zł.

Podobnie art. 51 odnosi się do lekarza, który wbrew obowiązkowi nie zawiadamia pacjenta lub osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem o obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub nie informuje o ochronnych szczepieniach zalecanych.

Zgodnie ze stanowiskiem sądów rodzice mogą odmówić zgody na poddanie dziecka szczepieniom obowiązkowym tylko wtedy, gdy w konkretnym przypadku lekarz stwierdza przeciwwskazania do szczepień (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 grudnia 2011r. II SA/Go 773/11). W przypadku odmowy bez uzasadnionych powodów rodzice dziecka również podlegają grzywnie.

Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku

Ustawa szczepienia obowiązkowe

Możliwość komentowania została wyłączona.