Z art. 8 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wynika: 

– w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy,

– osoby uprawnione (tj. osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept zgodnie z ustawą,),

– są obowiązane do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,

– adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja,

– w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIa ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym to dziale uregulowano zasady przeprowadzania przez Prezesa NFZ kontroli realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

– a także w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 173 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym to przepisie uregulowano zasady przeprowadzania przez Ministra Zdrowia kontroli świadczeniodawców, w zakresie zgodności ich działalności z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub z interesem świadczeniobiorców.

Osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki refundowane jest osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, jeżeli wystawia recepty zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Osobami uprawnionymi do wystawiania recept na leki refundowane, są zatem:

1. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które zaprzestały jego wykonywania 
i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (
pro auctore lub pro familiae),

2. osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które nie zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae),

3. osoby wykonujące zawód lekarza albo lekarza dentysty albo felczera albo pielęgniarki albo położnej albo farmaceuty na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

4. lekarze/lekarze dentyści/ felczerzy/ pielęgniarki/położne wykonujący swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i prowadzący działalność gospodarczą związaną 
z wykonywaniem działalności leczniczej.

Podsumowując, przekazanie adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej jest obowiązkiem ustawowym obowiązkiem osób uprawnionych, a które podlegają kontroli Prezesa NFZ lub Ministerstwa Zdrowia. Na te adresy będzie doręczana korespondencja w związku z czynnościami kontrolnymi wskazanych wyżej organów 

Z treści art. 61za ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że przesyłanie zawiadomienia o kontroli, wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego, sprzeciwu oraz postanowień wydanych w toku kontroli odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 


Przepisu ust. 1 nie stosuje się jedynie w następujących sytuacjach:

1) z uwagi na potrzebę ochrony danych osobowych komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie gwarantuje w sposób dostateczny bezpieczeństwa przetwarzania danych;

2) brak jest technicznych lub organizacyjnych możliwości do wykorzystania systemów teleinformatycznych do przesyłania lub odbierania przez Prezesa Funduszu, kontrolerów lub podmiot kontrolowany dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) wystąpiła awaria systemów teleinformatycznych, która uniemożliwia Prezesowi Funduszu, kontrolerom, osobom, o których mowa w art. 61e ust. 2, lub podmiotowi kontrolowanemu przesyłanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W takiej sytuacji doręczenia pism dokonuje się przez operatora pocztowego, kontrolerów lub przez pracowników podmiotu kontrolowanego. Jakub Kaczyński radca prawny

Instrukcja dodanie adresu email do kontroli

 

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.