Pakiet onkologiczny i kolejkowy, który ma wejść w życie 1 stycznia 2015 roku, grozi destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia w Polsce – uważa Naczelna Rada Lekarska.
Pakiet onkologiczny w założeniu jego twórcy – ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza – to zbiór przepisów, które mają zasadniczo zmienić sytuację chorego onkologicznie: znacznie przyspieszyć jego diagnozowanie, po diagnozie objąć chorego kompleksową opieką i leczeniem. Równoległy do onkologicznego – pakiet kolejkowy – ma z kolei skrócić oczekiwanie na wizyty, badania, zabiegi, operacje pozostałych – nieonkologicznych pacjentów.  
Już od momentu prezentacji obu pakietów na konferencji prasowej – bez wcześniejszych konsultacji proponowanych zmian z przedstawicielami ochrony zdrowia – stało się oczywiste, że większość propozycji to ogólnikowe, niemerytoryczne, nie osadzone w rzeczywistej sytuacji ochrony zdrowia w Polsce bardziej życzenia niż konkrety. Na dodatek rząd zamierza wprowadzić je bez żadnych nakładów finansowych.
Naczelna Izba Lekarska i Okręgowe Izby lekarskie w Polsce na różne sposoby wyrażały swoje zaniepokojenie, przesyłały projekty poprawek rządowych propozycji, wykazując podstawowe błędy, absurdy czy wręcz nierealne założenia pakietu. Bez skutku. Samorząd lekarski od miesięcy zwraca uwagę, że wprowadzenie pakietu onkologicznego bez nakładów finansowych, bez pilotażu choć w jednym województwie doprowadzi do załamania systemu ochrony zdrowia. W konsekwencji nie przyniesie poprawy pacjentom onkologicznym a pogorszy sytuację pozostałych chorych.
AK
 Poniżej przedstawiamy:
Sejmowa Komisja Zdrowia
Stanowiska NRL w sprawie pakietu onkologicznego
Stanowiska ORL w sprawie pakietu onkologicznego

Kalendarium działań NIL w sprawie pakietu onkologicznego

21 marca 2014 – Krajowy Zjazd Lekarzy słucha konferencji Premiera i Ministra Zdrowia zawierającej zapowiedź pakietu kolejkowego i onkologicznego. Minister składa wiele obietnic. Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarska do szczegółowego odniesienia się do zaproponowanych w czasie konferencji prasowej Premiera i Ministra Zdrowia rozwiązań wchodzących w skład pakietu onkologicznego.

 

4 kwietnia 2014 – W wykonaniu uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy Naczelna Rada Lekarska w dniu 4 kwietnia 2014 r. na swoim pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji zajmuje stanowisko w przedmiocie pakietu „antykolejkowego”. W owym czasie projekt ustawy nie był jeszcze opublikowany. W swoim stanowisku NRL krytykuje sposób prowadzenia prac nad założeniami pakietu z pominięciem środowisk medycznych, pacjenckich i organizacji zrzeszających podmioty lecznicze. Przedmiotem krytyki jest również to, że Ministerstwo nie przewiduje dodatkowych środków finansowych na realizację ogłoszonych pacjentom zapowiedzi. Rada pozytywnie ocenia zniesienie limitów w onkologii, wskazuje jednak, że wypełnienie zapowiedzi będzie wymagało zwiększenia liczby specjalistów. Wymaga to zwiększenia liczby miejsc na studiach medycznych i zwiększenia nakładów publicznych na szkolenie specjalizacyjne. Rada wyraziła również zaniepokojenie, iż nałożenie na lekarzy rodzinnych nowych obowiązków bez zwiększenia stawki kapitacyjnej może krzywdzić lekarzy POZ. (stanowisko NRL nr 1/5/14/VII z dnia 4 kwietnia 2014 r. – w załączeniu).

7 kwietnia 2014 – Pismami z dnia 7 kwietnia 2014 r. Ministerstwo Zdrowia przekazuje Naczelnej Radzie Lekarskiej do zaopiniowania projekty ustaw wchodzących w skład pakietu antykolejkowego: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia oraz o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

8 maja 2014 – w Naczelnej Izbie Lekarskiej organizowana jest konferencja prasowa, na której przedstawiciele NRL prezentują stanowiska samorządu dotyczącego pakietu kolejkowego i onkologicznego, odnosząc się do obietnic Ministra Zdrowia z marca 2014 r.

9 maja 2014 – Na kolejnym – drugim – posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej VII kadencji w dniu 9 maja 2014 r. Rada opiniuje przesłane do konsultacji społecznych projekty ustaw: o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o konsultantach w ochronie zdrowia, o zawodach pielęgniarki i położnej. Naczelna Rada Lekarska krytycznie ocenia przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia projekty ustaw stanowiących fundament pakietu antykolejkowego. (stanowiska NRL nr 2/14/VII, nr 3/14/VII i nr 4/14/VII – stanowiska w materiałach).

9 maja 2014 r. – gościem Naczelnej Rady Lekarskiej jest prof. Jacek Jassem, który zgłasza krytyczne uwagi do ogłoszonego przez Ministra Zdrowia pakietu onkologicznego.

9 lipca 2014 r. – na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia odbywa się pierwsze czytanie projektu 3 ww. ustaw. Naczelna Rada Lekarska bierze udział w pracach Komisji i na bieżąco składa swoje stanowisko do projektowanych zmian. Sposób prowadzenia prac legislacyjnych nad projektami ustaw budzi zasadniczy sprzeciw środowiska lekarskiego oraz innych samorządów w zawodów zaufania publicznego działających w ochronie zdrowia.

10 lipca 2014 r. – list Prezesa NRL do lekarzy informujący o pracach legislacyjnych i zastrzeżeniach co do sposobu procedowania nad projektami ustaw z pakietu „antykolejkowego”. (list Prezesa NRL z dnia 10 lipca 2014 r. – w materiałach)

17 lipca 2014 – w Naczelnej Izbie Lekarskiej organizowana jest kolejna konferencja prasowa, na której przedstawiciele NRL prezentują stanowiska samorządu dotyczącego pakietu kolejkowego i onkologicznego

1 sierpnia 2014 r – do Naczelnej Rady Lekarskiej jest skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia. W dniu 22 sierpnia 2014 r. Prezydium NRL podejmuje stanowisko w sprawie tego projektu. (stanowisko nr 38/14/P-VII Prezydium NRL z 22 października 2014 r. – w materiałach).

17 października 2014 r. – do Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowi w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Do przedmiotowego projektu napływa szereg uwag. W dniu 7 listopada 2014 r. Prezydium NRL podejmuje stanowisko w sprawie tego projektu.

30 października 2014 r. – do Naczelnej Rady Lekarskiej kierowany jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów. Prezydium NRL opiniuje projekt tego rozporządzenia w stanowisku nr 59/14/P-VII z dnia 21 listopada 2014 r. (stanowisko nr 59/14/P-VII Prezydium NRL – w materiałach)

 7 listopada 2014 – w Naczelnej Izbie Lekarskiej organizowana jest konferencja prasowa, na której swoje stanowiska dotyczące pakietu kolejkowego i onkologicznego prezentują przedstawiciele NRL, ale również zaproszeni goście: przedstawiciele Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskiej Unii Onkologii i Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Możliwość komentowania została wyłączona.