fot. Mariusz Tomczak, GazetaLekarska.pl

Naczelna Rada Lekarska zgłosiła ponad 30 uwag do projektu ustaw składających się na tzw „pakiet kolejkowy”. Wszystkie poprawki zgłoszone przez partnerów społecznych (w tym samorząd lekarski i samorząd pielęgniarek i położnych) zostały odrzucone, bez jakichkolwiek wyjaśnień Ministra Zdrowia.

„Z zażenowaniem stwierdzam, że na większość naszych poprawek zgłoszonych w czasie prac legislacyjnych strona rządowa reprezentowana przez Ministra Bartosza Arłukowicza odpowiadała, że „stanowisko Rządu jest negatywne” – napisał Maciej Hamankiewicz prezes NRL w piśmie do lekarzy i lekarzy dentystów. – Taka postawa jednoznacznie dowodzi lekceważącego stosunku władz rządowych do 170-tysięcznej grupy zawodowej lekarzy oraz do 300-tysięcznej grupy pielęgniarek i położnych oraz szeregu innych organizacji. Władza wykazała się wyjątkowo bulwersującą arogancją. W wyniku lakonicznego sprzeciwu Ministra Zdrowia i posłów z koalicji rządzącej wobec wszelkich poprawek zgłaszanych przez samorząd lekarski oraz samorząd pielęgniarek i położnych oraz innych partnerów społecznych nie dowiedzieliśmy się, dlaczego Ministerstwo jest przeciwne proponowanym przez nas rozwiązaniom”.

Całe pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza

Uwagi samorządu lekarskiego do projektu „pakietu kolejkowego” dotyczyły między innymi:

1. Wprowadzenia wskaźnika skuteczności rozpoznania nowotworów , od którego uzyskania uzależnia się prawo lekarza POZ do wydawania kart leczenia onkologicznego.
2. Wprowadzenia mechanizmu egzekwowania przez obywateli prawa do świadczeń gwarantowanych udzielanych w rozsądnym terminie poprzez ustalenie maksymalnego okresu oczekiwania w kolejce na świadczenie, po upływie którego pacjent mógłby, na koszt NFZ, wykonać to świadczenie w dowolnie wybranej placówce w kraju lub za granicą.
3. Oczekiwaliśmy wprowadzenia zmian sposobu wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ, tak aby uwzględnione zostały nie tylko bezpośrednie koszty świadczenia, ale także konieczne koszty związane z działaniem podmiotu udzielającego świadczenie.
4. Kwestionowaliśmy konieczność wprowadzenia osobnego druku „karty leczenia onkologicznego”, która budzi zastrzeżenia w kontekście prawa pacjenta do ochrony tajemnicy leczenia.
5. W ramach społecznej kontroli działania władz publicznych domagaliśmy się udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w pracach Rady NFZ oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ.
6. Domagaliśmy się wykreślenia zapisów, z których wynika, że Minister Zdrowia będzie uprawniony do ustalania ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń w ramach kontraktu z NFZ bez konieczności zasięgnięcia opinii przedstawicieli środowiska lekarskiego.
7. Domagaliśmy się wykreślenia zapisów upoważniających NFZ do kontrolowania gabinetów lekarskich bez ograniczenia długości trwania kontroli oraz bez ograniczenia liczby kontroli.
8. Domagaliśmy się zachowania statusu konsultanta krajowego jako eksperta współpracującego z Ministrem Zdrowia, a nie bezwolnego wykonawcę poleceń służbowych.

Możliwość komentowania została wyłączona.