Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Podatnikami zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast działalność gospodarcza, zgodnie z przepisami ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców, lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Minister Finansów na podstawie delegacji ustawowej wydaje rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W dniu 7 listopada 2014r. zostało opublikowane (Dziennik Ustaw poz.1544) rozporządzenie, którego treść wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i obowiązywać będzie do 31.12.2016 r. Przepis § 4 tegoż rozporządzenia stanowi, że zwolnień wymienionych w rozporządzeniu nie stosuje się w przypadku świadczenia, między innymi, usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Regulacja ta oznacza, że prowadząc powyższą działalność gospodarczą, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, każdy należny przychód należy zaewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jeżeli przedmiotem sprzedaży są usługi medyczne świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Cała opinia nt kas fiskalnych

Możliwość komentowania została wyłączona.