Już 27 stycznia 2022 r. - po wielu miesiącach dyskusji na temat państwowego systemu odszkodowań za niepożądane działania szczepień ochronnych – wejdą w życie przepisy przewidujące utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Głównym źródłem finansowania Funduszu mają być wpłaty od producentów szczepionek.

 

Nie wszystkie NOP

Ustawa w swych założeniach odnosić się będzie wyłącznie do najpoważniejszych działań niepożądanych szczepionek, które muszą być jednocześnie przewidziane w Charakterystyce Danego Produktu Leczniczego. Świadczenia z Funduszu będą mogły dotyczyć wyłącznie osób, u których w wyniku szczepienia ochronnego wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane opisane w ChPL. Dodatkowym wymogiem będzie wystąpienie u pacjenta określonych skutków w wyniku podania szczepionki:

  1. hospitalizacja przez okres nie krótszy niż 14 dni albo
  2. wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w SOR lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni.

Wysokość świadczeń

Wysokość świadczenia kompensacyjnego będzie uzależniona od długości trwania hospitalizacji (od 3 do 100 tyś. zł), z możliwością podwyższenia w wypadku określonych świadczeń dodatkowych (np. pobyt w OAiIT), ale maksymalna wypłata nie może przekraczać 100 tyś. zł.

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie wnoszony przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego do Rzecznika Praw Pacjenta. Wniosku nie będą mogli złożyć spadkobiercy lub członkowie rodziny zmarłego pacjenta. Wniosek taki może być złożony w terminie 1 roku od dnia, który był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji, nie później niż po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego – w wypadku aktualizacji ChPL w terminie 1 roku od dokonania takiej aktualizacji. Każdy wniosek będzie obciążony opłatą w wysokości 200 zł.

Postępowanie

Świadczenie kompensacyjne będzie przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta, któremu pomagać będzie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych wydający opinie w sprawie. Rzecznikowi Praw Pacjenta przysługiwać będzie w toku postępowania dostęp do dokumentacji medycznej niezbędnej do rozpatrzenia wniosku, w tym od placówek w których szczepienie ochronne zostało przeprowadzone. Placówka taka nie będzie jednak stroną postępowania przed Rzecznikiem.

Decyzja RPP

Decyzja Rzecznika Praw Pacjenta ma być wydawana w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Decyzja będzie miała charakter ostateczny, ale przysługiwać będzie od niej skarga do sądu administracyjnego. Przyznane świadczenie kompensacyjne będzie zaliczane na poczet zadośćuczynienia lub odszkodowania w postępowaniu cywilnym związanym z wystąpieniem działań niepożądanych po podanej szczepionce albo podanych szczepionkach.

 

Najpierw COVID, potem inne szczepienia

Świadczenia kompensacyjne obejmować będę początkowo jedynie działania niepożądane po szczepieniach ochronnych przeciwko COVID-19 przeprowadzanych po dniu 26 grudnia 2020 r., a w wypadku pozostałych szczepień ochronnych - przeprowadzanych od dnia 1 stycznia 2023 r.

adw. Damian Konieczny

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r.,) 

Możliwość komentowania została wyłączona.