Ustawa o odpadach przewiduje prowadzenie przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Przez klika lat rejestr jednak nie powstawał, a kolejne zmiany przepisów przedłużały o kolejny rok składanie sprawozdań z ilości wytwarzanych odpadów w formie papierowej. Rejestr powstał w końcu 24 stycznia 2018r., zaś ustawa o odpadach przewidywała obowiązek złożenia wniosku o wpis do tego rejestru w ciągu 6 miesięcy od jego utworzenia.  

Uwaga: obowiązek wpisu dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich, również tych, które prowadzą ewidencję uproszczoną. 

Wpis do rejestru wiąże się z nadaniem numeru rejestrowego, którego posiadanie po 1 stycznia 2020r. będzie warunkować:

– prowadzenia ewidencji odpadów, 

– odbiór odpadów.

W odniesieniu do podmiotów leczniczych i praktyk lekarskich wpis do rejestru nie podlega opłacie, nie ma też zastosowania opłata roczna. Wpis jest też czynnością jednorazową (chyba że zmianie ulegną dane podlegające wpisowi – np. adres praktyki, wówczas dokonuje się wpisu aktualizacyjnego). 

Wniosek o wpis do rejestru składa się poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej https://bdo.mos.gov.pl/ oraz w formie pisemnej. Pod w/w adresem znajduje się zarówno formularz elektroniczny, jak i formularz do wydrukowania i wypełnienia w formie papierowej, wraz z oświadczeniem, które należy do niego załączyć. W aktualnym stanie prawnym praktyki lekarskie wypełniają dział XII („Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów”). 

Wniosek rejestrowy złożyć można:

osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

za pomocą e-maila (jeśli posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny)

przez platformę ePUAP

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

– https://bip.pomorskie.eu w zakładce: Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne/Odpady/Rejestr (dla praktyk z woj. pomorskiego) 

– https://bip.warmia.mazury.pl w zakładce: Ochrona środowiska/Elektroniczne bazy danych (dla praktyk z woj. warmińsko-mazurskiego). 

Natomiast na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ znajduje się także film instruktażowy pokazujący zasady prowadzenia od 1 stycznia 2020r. ewidencji odpadów w formie elektronicznej 

Iwona Kaczorowska-Kossowska

Radca prawny OIL w Gdańsku 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  1. Czy praktyka wykonywana wyłącznie w zakładzie leczniczym (kontraktowana) jest zobowiązana do zgłoszenia do BDO?

W wypadku praktyk kontraktowych wytwórcą odpadów jest formalnie zakład leczniczy i w związku z powyższym lekarze prowadzący wyłącznie takie praktyki nie muszą dokonywać zgłoszenia do BDO w zakresie tych odpadów.

  1. Czy praktyki wytwarzające niewielkie ilości odpadów medycznych są zobowiązane do zgłoszenia do BDO?

Każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady medyczne jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, niezależnie od ilości wytwarzanych przez siebie odpadów. Tym samym jest również zobowiązany do zgłoszenia do BDO.

  1. Czy praktyki wyłącznie w miejscu wezwania (wyjazdowe) powinno zgłosić się do BDO?

Przepisy nie przewidują żadnego zwolnienia dla praktyk wyjazdowych. Jeżeli w ramach takiej działalności są wytwarzane odpady medyczne (niezależnie od ich ilości) przedsiębiorca powinien dokonać zgłoszenia do BDO.

  1. Czy dopuszczalne jest przeniesienie odpowiedzialności za odpady na wynajmującego lokal?

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszczalne jest przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal. Przeniesienie takie wymaga zachowania formy pisemnej umowy pod rygorem nieważności. Jednocześnie OIL w Gdańsku wystąpiło do Ministerstwa Klimatu o potwierdzenie braku obowiązku zgłaszania do BDO w takim przypadku. Niezwłocznie po jego otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona opublikowana na stronie Izby.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.