Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U z 2014 r. poz. 1330) podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do przekazania informacji i danych statystycznych
dotyczących prowadzonej działalności. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy również praktyk zawodowych indywidualnych i grupowych niezależnie  od źródła finansowania (umowa z NFZ lub jej brak).

Obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy jedynie praktyk zarejestrowanych jako udzielające świadczeń wyłącznie w „ przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” oraz „wyłącznie w miejscu  wezwania” o ile praktyki te zostaną uwzględnione w  sprawozdaniach składanych przez podmiot, na rzecz którego udziela świadczeń. W związku z zbliżającym się terminem (31.04.2016 r.)składania sprawozdań statystycznych za 2015 r.,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie lekarzom i lekarzom  dentystom wykonującym działalność leczniczą, zarejestrowanych w rejestrze praktyk zawodowych informacji o konieczności wywiązania się  z obowiązku  statystycznego. Pragnę również przypomnieć, iż  sprawozdania MZ-88  oraz MZ-89 dotyczą wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Natomiast  sprawozdanie  MZ-11 składają podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń  zdrowotnych w  ramach kontraktu z NFZ.

W razie pytań  i  wątpliwości proszę  o  kontakt pod nr  telefonu (89) 52 32 609  lub (89) 52  32 508.
Z poważaniem z up. 
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Anna Krakowińska Dyrektor Wydziału Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Możliwość komentowania została wyłączona.