Biuro prawne OIL w Gdańsku informuje, że od dnia 15 listopada 2014r. wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, objęte zostały obowiązkiem podawania do wiadomości pacjentów informacji o:

– rodzaju prowadzonej działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych;

– wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej,

– wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (jeśli praktyka ma kontrakt z NFZ, obowiązkowa publikacja cen nie dotyczy świadczeń finansowanych przez Fundusz).

Informacje te muszą zostać udostępnione w przez:

– ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń,  oraz

– na stronie internetowej praktyki lekarskiej.

Ponieważ ustawa nie mówi wprost, jakoby lekarz prowadzący praktykę miał obowiązek posiadania strony internetowej (a bardzo wiele gabinetów ich nie ma), należy przyjąć, że obowiązek publikowania w/w informacji w internecie dotyczy tylko tych gabinetów, które stronę www posiadają.

Do połowy listopada gabinety lekarskie, przychodnie i szpitale miały jedynie ogólny obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wynikający z art. 14 ustawy o działalności leczniczej. Obecnie obowiązek ten rozszerzono, wskazując wprost, że obowiązkowe jest również podawanie do wiadomości pacjentów cen świadczeń oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Na wniosek pacjenta podmiot wykonujący działalność leczniczą ma również obowiązek udzielić mu:

1) szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;

2) niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia,

3) informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – DzU.2014. 1491

r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.