Z dniem 24 listopada 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z odpadami medycznymi, które wprowadza m.in. nowe oznaczenia worków i pojemników służących do przechowywania odpadów.

Szerszy katalog odpadów

Określony w rozporządzeniu sposób postepowania z odpadami medycznymi został rozszerzony o dwa nowe rodzaje odpadów:

  • 18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych,
  • 18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

Pojemniki

Dotychczas odpady medyczne mogły być zbierane tylko do worków jednorazowego użycia. Rozporządzenie wprowadza możliwość ich zbierania również do pojemników.

Wysoce zakaźne odpady medyczne

Utrzymano dotychczasowe oznaczenia kolorystyczne worków i pojemników (czerwony, żółty, inny niż wskazane). Dodatkowo, w wypadku zakaźnych odpadów medycznych, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze (kategoria A Konwencji ADR) zbiera się je w miejscu ich powstawania do opakowania wewnętrznego (worka lub pojemnika koloru czerwonego) oraz opakowania zewnętrznego (pojemnika koloru czerwonego). Pojemnik zewnętrzny należy dodatkowo oznaczyć znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym oraz napisem “MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”. Odpady te mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania nie dłużej niż 24 godziny.

Szersze oznakowania identyfikacyjne

Rozporządzenie przewiduje szersze oznaczenia identyfikacyjne wytwórcy na workach lub pojemnikach z odpadami medycznymi. Powinny one obecnie zawierać:

  • kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  • nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  • numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  • numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych wraz z podaniem organu rejestrowego (np. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku);
  • datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  • datę i godzinę zamknięcia.

Dodatkowe wyposażenie

Nowe przepisy wprowadzają również dodatkowe wyposażenie pomieszczeń i urządzeń służących do przechowywania odpadów medycznych. Pomieszczenie, w którym są przechowywane odpady powinno być wyposażone w termometr oraz posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów. Przy czym w zakresie tego drugiego wymogu wprowadzono okres dostosowawczy – do dnia 24 maja 2019r.  Również przenośne urządzenie chłodnicze służące do przechowywania odpadów powinno być wyposażone w termometr. W przypadku magazynowania odpadów medycznych w pomieszczeniu w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszczono niewydzielanie boksów na poszczególne rodzaje odpadów.

Pojemniki wielorazowe

Rozporządzenie przewiduje, że pomieszczenie służące do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów i pojemników wielokrotnego użytku powinno być wyposażone w wentylację (z okresem dostosowawczym do dnia 24 maja 2019r.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r., poz. 1975) zastępujące rozporządzenie MZ z dnia 30 lipca 2010r.

 adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.