W dniu 12 marca 2022r. weszła w życie ustawa rozszerzająca uprawnienia stażystów do udzielania świadczeń zdrowotnych również poza podmiotem leczniczym, w którym odbywają staż.

Zgodnie z art. 62 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, lekarze i lekarze dentyści w trakcie stażu podyplomowego mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę od dnia 24 lutego 2022r. - także poza podmiotem, w którym odbywają staż.

Taka dodatkowa praca może być wykonywania w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej utworzonej w celu udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy. Stażyści mogą wykonywać takie zadania poza czasem pracy, w ramach którego odbywają staż podyplomowy, lub w ramach urlopu bezpłatnego (udzielonego na czas nie dłuższy niż 3 miesiące). Pracodawca nie może odmówić udzielenia takie urlopu stażyście.

W trakcie pracy stażyści podlegają nadzorowi i kierownictwu lekarza uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu, wyznaczonego przez kierownika jednostki, w ramach której udzielają świadczeń. Na wniosek stażysty okręgowa rada lekarska może uznać okres, w którym lekarz lub lekarz dentysta, udzielał takich szczególnych świadczeń, za równoważny z realizowaniem programu stażu podyplomowego, jeżeli świadczenia te były udzielane w czasie urlopu bezpłatnego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz. 583)

 

 

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.