W czerwcu 2017 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego system kodów resortowych wpisywanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Po pół roku, czyli 22 marca 2018 r. upływa termin, w którym wszystkie podmioty podlegające temu rozporządzeniu powinny dostosować swoje wpisy w rejestrze do nowego rozporządzenia. Co to oznacza dla lekarzy prowadzących praktyki, a co dla tych, którzy prowadzą podmioty lecznicze?

PRAKTYKI A PODMIOTY LECZNICZE

Przypomnijmy: lekarze prowadzący działalność jednoosobowo lub w spółkach cywilnych, jawnych lub partnerskich, od wielu lat mają do wyboru formę praktyki zawodowej (indywidualnej lub grupowej – rejestrowanej w OIL) bądź też wpis do rejestru wojewody podmiotu leczniczego (dawniej NZOZ). Od tego, w której z owych form praktyka jest prowadzona, zależy zaś to, czy zmiana przepisów dotyczących kodów resortowych ma dla danego lekarza (spółki lekarskiej) znaczenie. DLA KOGO BEZ ZMIAN Praktyki zawodowe nie podlegają oznaczeniu kodami resortowymi. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oznaczane są tylko kodem rodzaju praktyki („stacjonarna”, wyjazdowa, wyłącznie w siedzibie podmiotu leczniczego), które to oznaczenie wynika z innych przepisów i nie ulega zmianie. Dla lekarzy prowadzących działalność w formie praktyk zawodowych (indywidualnych i grupowych) zmiana kodów resortowych nie ma więc znaczenia i nie powoduje żadnych nowych obowiązków.

LEKARZ JAKO PODMIOT LECZNICZY

Oznaczeniu kodami resortowymi podlegają natomiast podmioty lecznicze rejestrowane u właściwego wojewody. Są to: kod rodzaju działalności (stacjonarna, ambulatoryjna), kod rodzaju specjalności (POZ, poradnia specjalistyczna, oddział szpitalny etc.), kod funkcji ochrony zdrowia (leczenie „jednego dnia”, leczenie w domu pacjenta etc.), kod dziedziny medycyny (specjalizacja). Zmiana dotyczy tych właśnie kodów, zatem jest istotna dla podmiotów leczniczych.  

NOWE PORADNIE, NOWE ODZIAŁY

W nowych przepisach pojawia się przede wszystkim wiele nowych nazw komórek organizacyjnych. Wprowadzono możliwości rejestrowania poradni leczenia zespołu stopy cukrzycowej, poradni leczenia ran przewlekłych, poradni endokrynologii i diabetologii dziecięcej, poradni genetyczno-onkologicznej, poradni kontroli systemów neuromodulacji, poradni anestezjologicznej oraz wielu oddziałów i zakładów, w tym związanych z leczeniem uzależnień. Wprowadzono możliwość rejestracji poradni lekarza (niezależnie od poradni POZ) oraz poradni/gabinetu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

NOWE ZAKRESY SPECJALNOŚCI

Dla dużej liczby podmiotów leczniczych ważne może być rozszerzenie katalogu specjalności, jakie można wykazać w rejestrze, daje ono bowiem możliwość znacznie szerszego niż dotychczas zróżnicowania oznaczenia udzielanych świadczeń. I tak nowe rozporządzenie dodaje możliwość wprowadzenia takich specjalności jak choroby płuc u dzieci, endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość, medycyna morska i tropikalna i inne.

CZĘŚĆ OZNACZEŃ – ZMIENIONA

Kilka oznaczeń zostanie natomiast zmodyfikowane: poradnia chorób błon śluzowych przyzębia ulega zmianie na poradnię periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia. Znika pracownia diagnostyki laboratoryjnej, zastępowana przez medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium), pracownię genetyczną lub pracownię toksykologiczną, położnictwo zostaje zastąpione pielęgniarstwem położniczym, zaś położnictwo rodzinne – pielęgniarstwem rodzinnym dla położnych. Kilka zmian dotyczy też oznaczenia oddziałów/zakładów rehabilitacji oraz pojawia się komórka w postaci dyspozytorni medycznej.

KTO MOŻE, A KTO MUSI

Pojawienie się nowych komórek i specjalności to dla lekarzy prowadzących podmioty lecznicze tylko możliwość, lecz nie obowiązek. Inaczej przedstawia się sprawa tych kilku komórek organizacyjnych, których nazwy ulegają zmianie (w tym poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, pracownia diagnostyki laboratoryjnej i inne wspomniane wyżej). W przypadku podmiotów, które posiadały w rejestrze wpisy tych komórek, konieczne jest złożenie wniosku o zmianę do rejestru wojewody.

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

Należy pamiętać, że ustawa o działalności leczniczej wymaga, by struktura organizacyjna podmiotu wykonującego działalność leczniczą była określona w regulaminie organizacyjnym, a wpis z rejestrze musi być z nim zgodny. Jeśli więc musimy lub chcemy odzwierciedlić w rejestrze omówione wyżej zmiany, pierwszym krokiem powinno być dokonanie zmiany w tymże regulaminie, polegające na wprowadzeniu zapisów o nowych komórkach lub ich nowych nazw. Drugim etapem jest złożenie wniosku o zmianę w wpisu w rejestrze.

Iwona Kaczorowska-Kossowska Radca prawny OIL w Gdańsku

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz  szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2017.999)

Możliwość komentowania została wyłączona.