Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie MZ z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady  zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Przywołane rozporządzenie  wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, takie jak:

    wykaz wyrobów medycznych, w tym nowe nazewnictwo wyrobów,
    nowe limity,
    procentowy udział w refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
    kryteria przyznawania,
    okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
    wykaz osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzony o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego,
    grupa (litera) i liczba)

Prosimy zatem o  zapoznanie z treścią przytoczonego rozporządzenia wszystkich osób uprawnionych do wystawiania zleceń na wyroby medyczne, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie  wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według  pełnej nazwy wyrobu medycznego przytoczonej  w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem  grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego   w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń, ale zgodnie z zapisami obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r.  rozporządzenia. Treść dokumentu należy uzupełniać o nazwę wyrobu medycznego oraz grupę (litera) i  liczbę porządkową (zamiast dotychczas obowiązujących kodów),  wymienione wprost  w rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r.  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Należy także pamiętać, że dla każdego rodzaju wyrobu medycznego oznaczonego odrębną liczbą porządkową, musi  być wystawione odrębne zlecenie.

Możliwość komentowania została wyłączona.