175 projektów wartych 521,1 mln zł (w tym 310,6 mln zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej) udało się zrealizować na Pomorzu w ramach m.in  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007-2015.

Niewiele osób dziś pamięta, że jeszcze 10 lat temu na Pomorzu działały trzy ośrodki kardiologii inwazyjnej, pacjenci po koronaroplastykach rehabilitowali się w zakładach rehabilitacji w trybie rehabilitacji ogólnoustrojowej, a najczęściej szli na rentę, pacjenci z udarami mieli ograniczony dostęp do diagnostyki, a na rehabilitację po incydencie udarowym czekali wiele tygodni, niejednokrotnie utrwalając ubytki ruchowe. Pacjenci z nowotworami mieli utrudniony o ok. 40 proc. dostęp do radio czy chemioterapii, a nawet podstawowej konsultacji onkologicznej.

Cel: kardiologia, onkologia, diabetologia, neurologia
Aby poprawić tę sytuację, zapewnić mieszkańcom województwa równomierny dostęp do świadczeń w różnych  obszarach naszego regionu, także tych najbardziej odległych takich jak Słupsk, Chojnice i Człuchów, Kwidzyn podjęto działania, które w celowany racjonalny sposób pomogły przeznaczyć pieniądze unijne.
Właśnie dobiega końca okres, w którym podmioty lecznicze (dawne zakłady opieki zdrowotnej) realizują i rozliczają inwestycje w dużym stopniu dofinansowywane z dotacji unijnych w ramach m.in. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyznanych w latach 2007-2013 oraz centralnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

W sumie województwo pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 (EFRR) otrzymało 3 452 220 456 zł dofinansowania z UE, z czego aż 152 621 377 zł przeznaczono na inwestycje infrastrukturalne i sprzętowe w celu rozwoju placówek medycznych lokalnej i regionalnej ochrony zdrowia.

Ogółem koszt realizacji wszystkich inwestycji z udziałem środków unijnych wyniósł  258 074 002 zł  w tym
Infrastruktura ochrony zdrowia (regionalna)       186 341 675,96 zł
Zintegrowany system ratownictwa                        11 283 231,54 zł
Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia                60 449 094,17 zł

Od początku okresu starej perspektywy finansowej UE, a nawet nieco wcześniej, Samorząd Województwa Pomorskiego opracował spójny program strategiczny: Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013 – Wieloletni Program Rozwoju Systemu Zdrowia Województwa Pomorskiego. Wskazano w nim główne kierunki rozwojowe i rozwiązania organizacyjne poprawiające dostępność do świadczeń oraz wysokospecjalistycznych procedur medycznych w zakresie kardiologii, neurologii, onkologii, diabetologii. W dużym stopniu wsparto także podmioty działające w ramach systemu ratownictwa medycznego. Niektóre rozwiązania były tworzone w odpowiedzi na dynamiczny postęp nauk medycznych i wprowadzaniu co raz to bardziej nowoczesnych technologii. Wiele z tych projektów zawierało w sobie komponent działań profilaktycznych dla mieszkańców naszego regionu. Wśród realizowanych projektów znalazły się także inwestycje związane z informatyzacją placówek.
 
Priorytetami określonymi przez wyznaczone eksperckie grupy robocze, skupiające osoby z dużym doświadczeniem w zakresie danej dyscypliny, organizacji opieki zdrowotnej i jej finansowania, a zatwierdzonymi przez władze województwa i najważniejsze instytucje odpowiedzialne i znacząco wpływające na kształt polityki zdrowotnej regionu tj Wojewodę, Marszałka, władze uczelni medycznej GUM-ed, płatnika -NFZ, Konwent Starostów były:

w zakresie kardiologii: rozwój sieci ośrodków kardiologii inwazyjnej, uporządkowanie ośrodków leczenia zaburzeń rytmu serca, rozwinięcie ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, głownie stacjonarnej, stworzenie zaplecza dla pacjentów z ciężką przewlekłą niewydolnością serca, wprowadzenie technologii informatycznych do diagnostyki i terapii kardiologicznej, rozwój kardiologii dziecięcej, rozwinięcie ośrodka przeszczepów serca.

w zakresie neurologii: utworzenie i doposażenie oddziałów udarowych w sprzęt i aparaturę medyczną, wzmocnienie komplementarnej bazy diagnostycznej w tej samej lokalizacji, rozwinięcie ośrodków rehabilitacji neurologicznej, zwłaszcza stacjonarnej wczesnej, wykorzystanie technologii informatycznych głównie w powiązaniu z ratownictwem medycznym, tworzenie ośrodków opieki długoterminowej stwarzające możliwość szybkiego uwalniania łóżek ostrych.

w zakresie onkologii: wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych opartych o Pomorską Sieć Onkologiczną poprawiających dostępność do świadczeń i współpracę między najważniejszymi ośrodkami onkologicznymi, wzmocnienie ambulatoryjnego lecznictwa onkologicznego przez przeniesienie ciężaru diagnostyki z warunków stacjonarnych oraz stworzenie możliwości pobytu hotelowego podczas leczenia m.in. radioterapią dla chorych spoza Trójmiasta, rozbudowę bazy i doposażenie specjalistycznych placówek onkologicznych.

w zakresie diabetologii: poprawa i rozwój bazy łóżkowej diabetologicznej dla dorosłych i dzieci z jednoczesnym jej doposażeniem orz utworzeniem nowych ośrodków na terenie województwa, wzmocnienie poradni diabetologicznych przez poprawę warunków lokalowych i zasobów kadrowych, utworzenie kompleksowych interdyscyplinarnych poradni leczenia stopy cukrzycowej.

Te kierunki rozwojowe były uwzględniane przy weryfikacji składanych przez potencjalnych beneficjentów wnioskach aplikacyjnych.

Cel: sprzęt, remonty, badania 
Ostatecznie na inwestycje w zakresie regionalnej infrastruktury zdrowotnej w okresie 2007-2013 (RPO i POIiŚ) wydano w województwie pomorskim w sumie  ok. 224 mln zł z czego aż ok. 152 mln zł stanowiły dotacje unijne.
Zakres wszystkich projektów był bardzo szeroki. To budowa nowej infrastruktury, remonty i modernizacje posiadanej bazy, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zakupy taboru samochodowego dla potrzeb ratownictwa medycznego, badania nad rozwiązaniami innowacyjnymi w medycynie, wdrożenie elektronicznych systemów obsługi pacjentów oraz wyposażanie uczelni medycznych w nowoczesny sprzęt naukowo-dydaktyczny celem lepszego kształcenia kadr.
Należy wspomnieć, że równolegle, duże regionalne ośrodki w naszym województwie skutecznie pozyskiwały środki finansowe także z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, centralnych programów MZ,  głównie Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Sercowo-Naczyniowych (POLKARD) oraz Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN).
Dzięki aktywności Samorządu Województwa Pomorskiego, dyrekcji i pracownikom placówek medycznych, władz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedsiębiorców z terenu naszego regionu, udało się zrealizować w minionym okresie aż 175 projektów o łącznej wartości 521,1 mln zł z czego 310,6 mln zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

lek. Jolanta Wierzbicka
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej
Koordynator Zdrowia dla Pomorzan 2005-2013

Szczegółowe informacje

Możliwość komentowania została wyłączona.