Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku zwrócił się w dniu 12 listopada 2012r. do Naczelnej Izby Lekarskiej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedmiocie zakresu tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Zapytanie dotyczyło w szczególności danych identyfikujących pacjenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL) oraz informacji o ilości pacjentów i przeprowadzonych wizyt.


       W odpowiedzi na powyższy wniosek Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz wskazał, iż zakres tajemnicy informacji, o której mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty powinien być jak najszerszy i obejmować wszelkie informacje, które lekarz powziął w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym informacje o tym, iż dana osoba z pomocy lekarza w ogóle korzysta. Jednocześnie wskazał, iż ujawnienie przez lekarza informacji objętych tajemnicą zawodową może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 266 Kodeksu karnego.

Pismo UKS w Białymstoku
Odpowiedź Prezesa NRL do UKS w Białymstoku

Możliwość komentowania została wyłączona.