Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept, z wyłączeniem lekarzy/lekarzy  dentystów/felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego, które zamierzają wystawiać recepty na leki refundowane i nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Podstawy prawne:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1991) zmianie uległa definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, refundowane ze środków  publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. Wskutek tego, z dniem 12 grudnia 2015r., takimi osobami są osoby posiadające prawo  wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego   zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept na leki refundowane.
 Powyższa ustawa, z dniem wejścia w życie, zniosła również obowiązek zawierania przez Fundusz umów upoważniających do  wystawiania recept na leki refundowane. Umowy upoważniające do wystawiania recept zawarte z Funduszem przed dniem wejścia w życie ww. ustawy wygasają z dniem 31 grudnia 2016r.
Cały komunikat

Możliwość komentowania została wyłączona.