W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio liczne wątpliwości co do możliwości wystawienia zwolnienie lekarskiego w drodze tzw. teleporady, np. w drodze rozmowy telefonicznej, czy wideokonferencji.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy Kodeksu Etyki Lekarskiej przewidują możliwość podejmowania czynności przez lekarzy, w tym badania, czy orzekania o stanie zdrowia, w drodze tzw. telemedycyny, w tym art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 05 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie powinno budzić wątpliwości, że od paru lat lekarz może wykonywać swoje czynności zawodowe w tym wydawać opinie i orzeczenia lekarskie także za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim z dnia 10 listopada 2015 r. nie zabraniają lekarzowi oceny stanu zdrowia pacjenta pod kątem tego, czy jest niezdolny do pracy, przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.

Warto zwrócić uwagę także na zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej, które w sytuacjach wyjątkowych dopuszczają możliwość udzielenia porady lekarskiej na odległość /art. 9 KEL/, jak również umożliwiają wydanie zaświadczenia lekarskiego także na podstawie odpowiedniej dokumentacji /art. 40 KEL/.

W konkretnych przypadkach uzasadnione i dopuszczalne będzie wystawienie zwolnienia lekarskiego na podstawie informacji uzyskanych w drodze tzw. teleporady, rekomendowane jest także zapoznanie się z dokumentacją medyczną danego pacjenta.

Powyższy znajduje potwierdzenie w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dla placówek POZ i NOCH w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 (https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisozr.), z których wynika, że podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada.

Na koniec warto podkreślić, że każda decyzja o wystawieniu zwolnienia lekarskiego w drodze teleporady, jest autonomiczną decyzją lekarza, która później będzie prawdopodobnie wymagała uzasadnienia przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

adwokat Karol Kolankiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.