Dofinansowanie unijne otrzymają projekty wyłonione w konkursie, ukierunkowane na zwiększenie udziału mieszkańców regionu w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej,  realizowane zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym, opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Środki finansowe będzie można pozyskać przystępując do ogłaszanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego konkursów. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie pomorskie.ue

Do konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:

1)  publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

2)  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4)  organizacje pozarządowe,

5)  organizacje przedsiębiorców,

6)  przedsiębiorcy,

7)  instytucje edukacyjne,

8)  szkoły wyższe,

9)  podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

 

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi maksymalnie 95%, w tym:

 • 85% środki Europejski Fundusz Społeczny- środki unijne;
 • 10% krajowy wkład publiczny – budżet państwa.

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi minimalnie 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

Dofinansowania na lata 2018-2022 (4 lata realizacji projektów) będzie można otrzymać realizując Regionalne Programy Zdrowotne:

 • Prewencji Cukrzycy typu 2
 • Rehabilitacji Kardiologicznej

 

 

Prewencja Cukrzycy typu 2

Termin składania wniosków w konkursie RPO od 29 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu  do sierpnia 2018 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

w szczególności na interwencje określone w Regionalnym Programie Zdrowotnym dotyczącym prewencji Cukrzycy typu 2 obejmujące:

 1. profilaktykę i diagnostykę w zakresie chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu, tj. choroby diabetologiczne,
 2. promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.: akcje profilaktyczne i akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

4 277 050,81 PLN, w tym:

 • 3 826 834,94 PLN środki EFS;
 • 450 215,87 PLN krajowy wkład publiczny – budżet państwa

 

Rehabilitacja Kardiologiczna

w szczególności na interwencje określone w Regionalnym Programie Zdrowotnym dotyczącym prewencji Rehabilitacji Kardiologicznej obejmujące:

 1. działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności,
 2. promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie działań wskazanych w pkt a), obejmującą m.in.:

akcje profilaktyczne iakcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

 

Ogłoszenie o konkursie planowane w lutym 2018 r.-

Nabór wniosków do kwietnia 2018 r. , rozstrzygniecie sierpień 2018 r.

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi[1]

33 872 906,51 PLN, w tym:

 • środki EFS w wysokości 30 307 337,40 PLN,
 • krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 3 565 569,11

 

Dodatkowo środki finansowe zostały przeznaczone na:

Projekty dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Terminy składania wniosków:            od 23 października 2017 roku do 15 listopada 2017 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu:      do kwietnia 2018 roku

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W projektach mogą być realizowane wyłącznie działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym:

 1. a) wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących, w szczególności poprzez:

– ograniczanie czynników ryzyka dla chorób cywilizacyjnych i wynikających ze specyfiki zakładu pracy,

– przekwalifikowanie pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

 1. b) promocję i edukację zdrowotną, jako uzupełnienie ww. działań wskazanych, obejmującą m.in.: akcje profilaktyczne i akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

alokacja 20 302 373,53 PLN, w tym:

 • 18 165 281,58 PLN środki EFS;
 •   2 137 091,95 PLN krajowy wkład publiczny – budżet państwa

 

Działania wzmacniające krajowe programy profilaktyki raka szyjki macicy, raka sutka i raka jelita grubego ——  uwaga  konkurs rozstrzygnięty 24.08.2017

Wnioskodawcą lub partnerem w projekcie musi być podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy musi posiadać kontrakt z płatnikiem w niniejszym zakresie.

Na co otrzymano dofinansowanie?

W projektach mogą być realizowane wyłącznie działania ukierunkowane na rozwój programów profilaktycznych wczesnego wykrywania następujących chorób nowotworowych:

1)      rak piersi;                                Geneva Trust Polska sp. z o.o.

2)      rak szyjki macicy;                   Copernicus sp. z o.o. –

3)      rak jelita grubego.                   Copernicus sp. z o.o. –

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi:

 13 395 728,16 PLN

 • 11 985 651,51 PLN środki EFS
 • 1 410 076,65 PLN krajowy wkład publiczny

 

Wszystkie projekty powinny zawierać elementy koncentrujące się na szkoleniach i edukacji kadry medycznej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Szkolenia będą dotyczyły lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów i  edukatorów zdrowotnych,). Celem będzie nabycie umiejętności motywowania pacjenta, tworzenia planów i postępowania w zakresie poszczególnych elementów planu (dieta, aktywność fizyczna itp.).

luty 2018

źródło: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

kontakt 58 32 68 260

 

Informacje o programach i  konkursach:

http://www.rpo.pomorskie.eu

https://programyzdrowotne.pomorskie.eu/

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.