W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej pytań o prawidłowe wypisywanie recept pro auctore i pro familia – odpowiadamy na nie zamieszczając krótkie przypomnienie. Jednocześnie informujemy, iż obowiązek umieszczania na recepcie numeru umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia nie jest obowiązkiem nowym, lecz istnieje już od kilku lat.  Warto  zauważyć, że w przypadku podpisania nowej umowy z NFZ numer umowy ulega zmianie. Wtedy oczywiście należy zamówić nową pieczątkę z właściwym numerem umowy.

Obecnie obowiązujące receptariusze zawierają 22-cyfrowe numery rozpoczynające się od cyfr „02”, zapisane na górze recepty w formie tradycyjnej oraz u dołu pola przeznaczonego na wypisywanie leków – w formie kodu kreskowego. Ponadto na receptariuszu znajdować się powinien również mały kod kreskowy, umieszczony w polu przeznaczonym na pieczątkę i podpis lekarza – jest to numer prawa wykonywania zawodu.


Lekarz, który chce wypisać receptę pro auctore lub pro familia, powinien u góry recepty (w polu „świadczeniodawca”) nanieść w formie pieczątki:
– imię i nazwisko
– adres oraz numer telefonu

    Ponadto, od 2007r. w polu świadczeniodawcy należy umieszczać również 9 – cyfrowy numer umowy na wystawianie recept refundowanych, zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku Oddziału Pomorskiego będzie to numer zaczynający się od cyfr 9811………. Nie ma konieczności umieszczania tego numeru na pieczątce zawierającej dane personalne i adresowe lekarza – można w tym celu posiadać drugą, mniejszą pieczątkę. Konieczne jest jednak, aby numer ten był nanoszony za pomocą pieczątki, a nie np. poprzez własnoręczne wpisanie.

    W polu „pacjent” lekarz wystawiający receptę na własne potrzeby może ograniczyć się do wypisania tylko zwrotu „pro auctore” lub innego równoważnego – np. „dla siebie”. Inaczej będzie w przypadku wypisywania recepty członkowi rodziny – w takim przypadku należy w tym polu zamieścić dane tej osoby (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) oraz zwrot „pro familiae” lub równoważny. Na dole pola „pacjent” wpisujemy numer PESEL – odpowiednio swój lub członka rodziny.

    Należy jeszcze pamiętać o wypełnieniu kratek „oddział NFZ” oraz „kod uprawnień dodatkowych”. W przypadku Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia prawidłowy kod to liczba 11. Jeżeli lekarzowi nie przysługują żadne uprawnienia dodatkowe, należy w przeznaczonym na nie polu pozostawić puste miejsce.

    Po wypisaniu właściwej treści recepty konieczne jest wpisanie daty jej wystawienia, podpisanie recepty, oraz przystawienie pieczątki obejmującej co najmniej imię i nazwisko lekarza oraz jego numer prawa wykonywania zawodu. Ponadto receptariusz zawiera również pole „data realizacji od dnia” – jeżeli nie zamierzamy określać daty realizacji, należy w polu tym wstawić znak „X”.
Poniżej prezentujemy prawidłowo wystawioną receptę, obejmującą minimalne dane, które musi ona zawierać:

wzór recepty pro auctore

wzór recepty pro familia

Aleksandra Kosiorek
Biuro Prawne OIL

Możliwość komentowania została wyłączona.