Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku wpłynęły pisma od Wojewody Pomorskiego z prośbą o wskazanie listy lekarzy anestezjologów, specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz lekarzy będących w trakcie ww. specjalizacji – w kontekście możliwości oddelegowania ww. lekarzy do pracy przy zwalczeniu epidemii.

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku na podstawie art. 47 ust. 1a) ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazać wojewodzie wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii (wykaz zawiera: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu).

Informujemy, że zgodnie z brzmieniem art. 47 ust. 3 ww. ustawy, skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

  1. osoby, które nie ukończyły 18 lat
  2. osoby, który ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
  3. kobiety w ciąży;
  4. osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat (W przypadku gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich);
  5. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
  6. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  7. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  8. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną (Orzeczenie w sprawie choroby wydaje lekarz orzecznik ZUS w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);
  9. osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy lekarz, który spełnia choćby jedną z ww. przesłanek wyłączenia spod możliwości skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii powinien samodzielnie poinformować o tym Wojewodę Pomorskiego - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku, email: wbzk@gdansk.uw.gov.pl

 Dla ułatwienie poniżej wzór takiego zawiadomienia

WZÓR oświadczenie - braku możliwości skierowania Woj. Pomorski

 

adwokat Karol Kolankiewicz

--

Możliwość komentowania została wyłączona.