Informujemy lekarzy mających zawarte umowy z podmiotami leczniczymi (ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne), do których pracodawcy zwrócili się o złożenie oświadczeń o wszystkich miejscach pracy dla potrzeb NFZ, iż:

1. Wskazany w oświadczeniu art. 233 KK mówi jedynie o sankcji za składanie fałszywych oświadczeń, nie dotyczy zaś w żadnym razie lekarza  który takiego oświadczenia nie złoży. Przepisy nie przewidują obowiązku składania tego typu oświadczeń.

2. Z punktu widzenia prawa treść oświadczenia budzi poważne wątpliwości, ponieważ mowa w nim o zatrudnieniu (bez sprecyzowania czy chodzi o zatrudnienie pracownicze czy też wszelkiego typu podstawy udzielania świadczeń zdrowotnych) a także określenie daty, której ma ono dotyczyć a która jest datą przyszłą (lipiec 2013 r) Z uwagi na fakt iż większość umów zawieranych pomiędzy podmiotami leczniczymi a lekarzami przewiduje możliwość ich rozwiązania z kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym wypowiedzeniem złożenie w obecnej chwili takiego oświadczenia, określającego stan wykonywania umów na dzień 1 lipca 2013 r nie wydaje się możliwe.

 

Co robić?

Lekarzom, od których wymagane jest złożenie oświadczenia, proponujemy więc, by zamiast wypełniania formularzy kierowali do swych pracodawców pisma stwierdzające, iż:

– Wypełnienie formularza nie jest możliwe, ponieważ jest on niezrozumiały

– Określenie miejsc i godzin udzielania świadczeń w dacie przypadającej w przyszłości jest niewykonalne

– Lekarz potwierdza realizację umowy z placówką w zakresie wykazanym w ofercie w przypadku uzyskania przez nią kontraktu z POW NFZ.

Możliwość komentowania została wyłączona.