Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z dniem 8 czerwca 2012r. wchodzi w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2012r. poz. 583). Zgodnie z nową regulacją lekarz wystawiający recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familia) prowadzi dokumentację zbiorczą wewnętrzną wyłącznie w formie wykazu. Wykaz może być prowadzony dla każdego pacjenta z osobna lub dla wszystkich razem. Powinien on zawierać :
  1. numer kolejny wpisu;
  2. datę wystawienia recepty;
  3. imię i nazwisko pacjenta, a w przypadku gdy dane te nie są wystarczające do ustalenia jego tożsamości, także datę urodzenia lub numer PESEL pacjenta;
  4. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
  5. międzynarodową lub własną nazwę leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
  6. postać, w jakiej lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
  7. dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w więcej niż jednej dawce;
  8. ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
  9. sposób dawkowania.

Jeżeli lekarz zdecyduje się na prowadzenie odrębnych wykazów dla każdego z pacjentów, nie ma on obowiązku powtórnego wpisywania danych określonych w pkt 3-9, a jedynie adnotacji o kontynuacji leczenia. Ponadto lekarz wystawiający recepty pro auctore i pro familia nie ma obowiązku zamieszczania w dokumentacji informacji o chorobie w formie kodu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.