Na kolejnym spotkaniu Zespołu, który zarządzeniem Ministra Zdrowia zmienił nazwę i cele (ma on opracować strategię a nie założenia do ustawy POZ), została przyjęta wstępna wersja opracowywanego dokumentu pt. „Analiza funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce oraz propozycje głównych kierunków zmian”. W opracowaniu  dokonano gruntowniej analizy opieki podstawowej w 11obszarach  m.in. zarządzanie, struktura, kadry, uwarunkowania ekonomiczne,  dostępność, koordynacja, efektywność, jakość) z podaniem mocnych
i słabych stron obecnej sytuacji oraz definiuje cele zmian i konieczne działania dla ich osiągnięcia.

W podsumowaniu opisano 10 najważniejszych postulowanych zmian w POZ („dekalog dla POZ”):
•   POZ dla każdego
•   POZ oparta na medycynie rodzinnej
•   POZ realizowana przez zespół medycyny rodzinnej
•   Poprawa finansowania POZ
•   Wzmocnienie roli POZ w profilaktyce zdrowotnej
•   Integracja POZ z innymi sektorami ochrony zdrowia oraz opieką społeczną
•   Informatyzacja POZ
•   Ograniczenie biurokracji w POZ
•   Poprawa jakości POZ
•   Badania naukowe w zakresie POZ
Wstępna wersja przyjętego dokumentu wymaga dalszego przepracowania redakcyjnego. Ma być przekazany dla Ministra Zdrowia i mam nadzieję że do publicznej wiadomości do końca czerwca br.
lek. Andrzej Zapaśnik

Możliwość komentowania została wyłączona.