Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSiOZ) przesłało do wszystkich izb lekarskich informację, że trwają prace nad zmianą funkcjonalności rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tak aby wszystkie dane w tym rejestrze były jawne i ogólnie dostępne. Warto więc zwrócić uwagą na to, jakie dane widnieją w tym rejestrze i jakie możliwości mają lekarze pragnący ich nie upubliczniać.

Na wstępie jednak podstawowa informacja: niniejszy artykuł traktuje o rejestrze praktyk lekarskich, nie zaś o rejestrze lekarzy. Te dwa rejestry to odrębne, niepowiązane ze sobą bazy danych, których cechą wspólną jest tylko to, że są prowadzone przez okręgowe rady lekarskie. Rejestr lekarzy (w którym zawarte są m.in. dane takie jak adres zamieszkania, data urodzenia lekarza czy jego aktualne miejsce pracy) obejmuje wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów i jest rejestrem co do zasady niedostępnym publicznie. Powszechnie dostępne są w ramach tego rejestru tylko takie dane, jak imię i nazwisko lekarza, jego przynależność do odpowiedniej OIL oraz posiadane specjalizacje oraz stopnie bądź tytuł naukowy. Pozostałe dane figurujące w tym rejestrze mogą być udostępniane tylko uprawnionym o tego podmiotom (np. sądy), z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Inaczej przedstawia się sprawa rejestru praktyk lekarskich – dotyczy to jednak tylko lekarzy, którzy taką praktykę zarejestrowali. Ustawa o działalności leczniczej stanowi, że rejestr ten jest jawny (art. 106 ust. 1). Jednak dane, które zgodnie z art. 106 ust. 4, podlegają wpisowi do rejestru to:

– imię i nazwisko lekarza prowadzącego praktykę lub imiona i nazwiska wspólników spółki

– w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lekarzy,

– Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

– adres do korespondencji,

– posiadane specjalizacje,

– numer prawa wykonywania zawodu,

– oznaczenie rodzaju praktyki (np. wyłącznie w miejscu wezwania),

– adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej,

– rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

– datę wpisu do rejestru,

– datę zmiany wpisu do rejestru,

– datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru,

– miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej,

– dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji,

– daty i wyniki przeprowadzonych kontroli przeprowadzonych przez organ rejestrowy.

Nie ma tu więc generalnie danych takich jak miejsce zamieszkania czy data urodzenia. Kłopot w tym, że rozporządzenie wykonawcze do ustawy, regulujące zasady prowadzenia rejestru praktyk zawodowych, przewiduje także konieczność wpisania we wniosku o wpis do tego rejestru również danych obejmujących numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Platforma elektroniczna, w której okręgowe izby lekarskie dokonują wpisów do rejestru praktyk lekarskich, jest udostępniana Izbom przez CSiOZ. Dotąd skonstruowana ona była w taki sposób, że dane obejmujące numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej figurowały w rejestrze jako widoczne wyłącznie dla organu rejestrowego (tj. Izby Lekarskiej). Jako niewymienione w ustawie nie były zaś dostępne publicznie. Na skutek analizy przepisów ustawy o działalności leczniczej wyprowadzono jednak wniosek, że jawność dotyczy całego rejestru praktyk zawodowych, zatem upublicznieniu podlegają wszystkie dane w nim figurujące, w tym również numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Niezależnie od działań podejmowanych przez Okręgowe Izby Lekarskie w celu zachowania niepublicznego charakteru tych danych, warto więc zawczasu zwrócić uwagę na to zagadnienie. Każdy z lekarzy, który zarejestrował praktykę zawodową ma bowiem prawo do zweryfikowania, czy podany przez niego numer telefonu i adres poczty elektronicznej jest tym, który są gotowi udostępnić publicznie. Jeśli nie – mogą oni wprowadzić do rejestru wniosek o zmianę tych danych. Odrębnym zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę przy tej okazji, jest kwestia adresu do korespondencji oraz adresu, pod którym przechowywana jest dokumentacja medyczna praktyk wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania – niejednokrotnie bowiem adresy te są jednocze- śnie adresem zamieszkania lekarza rejestrującego praktykę. Przechowywanie dokumentacji medycznej pod adresem zamieszkania (o ile są zapewnione warunki wymagane do takiego przechowywania) jest dopuszczalne, jednak rodzi ten skutek, że adres ten czyni dostępnym publicznie, co może być szczególnie kłopotliwe dla lekarzy praktykujących w takich obszarach, jak np. psychiatria. Jeżeli więc lekarz nie życzy sobie takiego skutku, może i powinien zmienić miejsce przechowywania dokumentacji praktyki wykonywanej wyłącznie w miejsce wezwania na inny, spełniający wymagania niezbędne dla tego celu, lecz niepowiązany z adresem zamieszkania. Lekarzy, którzy mieliby wątpliwości co do zakresu swoich danych zamieszczonych w rejestrze praktyk i właściwego dla ich sytuacji postępowania, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem prawnym OIL w Gdańsku.

Iwona Kaczorowska-Kossowska Radca prawny OIL w Gdańsku

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz.U.2016.1638 z późn. zm., rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz.U.2014.325). 

Możliwość komentowania została wyłączona.