Kolejny rok pracy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za nami.  Czas go podsumować streszczając na kilku kartkach stosy dokumentów i notatek, próbując opisać pracę ponad dwustu lekarzy i lekarzy dentystów aktywnie działających w samorządzie oraz pracowników i współpracowników Biura Izby.

Zaczynając od statystyk: w 2014 roku odbyło się 9 posiedzeń Rady, podjęto 82 uchwały, po 1 apelu i stanowisku. Odbyło się 13 posiedzeń Prezydium Rady, podjęto 1 306 uchwał – w tym 627 Komisji ds Rejestru Lekarzy i 242 Komisji ds Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk. (…)
Większość prac Rady i Prezydium koncentrowała się na bieżących sprawach naszego samorządu oraz na różnorodnych problemach naszych zawodów: lekarza i lekarza dentysty.
Poza realizacją przepisanych prawem zadań Okręgowa Rada Lekarska, jej Prezydium i Komisje zajmowały się wieloma problemami związanymi z bieżącymi problemami lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszonych w naszej Izbie. Za najważniejsze dokonania Izby w poprzednim roku uważam:
1.    Stałą poprawę różnych form pomocy dla indywidualnych członków naszej Izby: prawnej, socjalnej, finansowej na cele edukacyjne, szkoleniowej oraz różnych form konsultacji i wsparcia w indywidualnych problemach zawodowych.
2.    Dużą aktywność i osiągnięcia środowiska młodych lekarzy działających w naszej Izbie.
3.    Integrację protestów i grupowej obrony lekarzy ze swoim samorządem, na przykład: protestu lekarzy rodzinnych zrzeszonych w PZPOZ, obrony lekarzy rezydentów zatrudnionych w UCK.
4.    Poszerzanie kręgów władz różnych szczebli i instytucji, z którymi prowadzimy dialog (niekiedy bardzo trudny): Wiceministra Zdrowia, Posłów i Senatorów z Pomorza, Urzędu Marszałkowskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Urzędu Wojewódzkiego, władz miasta Gdańska, władz Centrali NFZ oraz Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej.
5.    Organizację areopagu lekarskiego – czyli odbywających się cyklicznie Gdańskich Debat Lekarskich.
6.    Wygrany w pierwszej instancji spór sądowy z Ministerstwem Zdrowia: Sąd uznał, że refundacja zadań zleconych Izbie przez administrację państwową powinna być trzykrotnie wyższa niż obecnie. Sprawę prowadził w imieniu Izby mecenas Karol Kolankiewicz.  
7.    Współpracę z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.
8.    Poszerzanie różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej integrujących środowiska lekarzy i lekarzy dentystów ze swoją Izbą.
9.    Remont pomieszczeń i poprawę warunków pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego.
10.    Podtrzymywanie tradycji naszego samorządu: listopadowego uroczystego przyjęcia nowych Koleżanek i Kolegów do Izby, świątecznych spotkań integracyjnych, honorowania osób zasłużonych dla naszego samorządu, publikacji książkowych.
11.    Czwarty rok „młodzieżowych spotkań z medycyną”- cieszących się olbrzymim zainteresowaniem comiesięcznych wykładów popularnonaukowych dla młodzieży licealnej organizowanych wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
12.    Podjęcie działań zmierzających do wybudowania w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Izby w Gdańsku nowego obiektu służącego podyplomowej edukacji lekarskiej, trwają w tej sprawie rozmowy z władzami Miasta Gdańska.

Za porażki samorządu uważam:
1.    Stopniowe ograniczanie wpływów i roli samorządu reprezentującego lekarzy przez władze różnych szczebli.  
2.    Małą skuteczność w obronie lekarzy przeciw agresji mediów.
3.    Zbyt małą aktywność lekarzy w swoim samorządzie, zbyt małe poczucie solidarności zawodowej.

W 2014 roku intensywnie pracowały komisje tematyczne przy Okręgowej Radzie Lekarskiej.
Komisja Stomatologiczna organizowała regularne spotkania lekarzy dentystów, konferencje i szkolenia dotyczące zmian prawnych, doskonalenia zawodowego oraz integrujące środowisko lekarzy dentystów. Przedstawiciele Komisji uczestniczyli bardzo aktywnie w pracach Naczelnej Komisji Stomatologicznej. Na ręce Przewodniczącej Komisji – Koleżanki Haliny Porębskiej składam podziękowania za tą wielką pracę.  
Komisja Rejestru Lekarzy zajmowała się trudną pod względem prawnym i żmudną z uwagi na dużą ilość pracy administracyjnej pracą związaną z prowadzeniem Rejestru Lekarzy. Przewodniczący Komisji – Kolega Krzysztof Wójcikiewicz – zainicjował akcję wysyłania ankiet aktualizujących dane rejestrowe. Dzięki temu w Rejestrze Lekarzy jest coraz mniej nieaktualnych wpisów. Należy przy tym podkreślić, że rejestr jest naszą wizytówką, z której korzystają często różne uprawnione organy administracji państwowej. Komisja wydawała również ograniczone i pełne prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty osobom do tego uprawnionym. Na ręce Przewodniczącego Komisji składam podziękowania za tą pracę. Na bazie naszego rejestru, dzięki współpracy z  Urzędem Wojewódzkim, funkcjonuje w naszej Izbie unikalne narzędzie pozwalające prognozować liczbę lekarzy poszczególnych specjalizacji w Województwie Pomorskim w ciągu najbliższych sześciu lat.
Komisja Praktyk Lekarskich oraz pracownicy jej Biura czynnie wspomagają praktykujących prywatnie lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach administracyjnych i prawnych. Rejestr Praktyk Lekarskich jest częścią ogólnopolskiego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Rejestr ten tworzony jest przez CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie). Chcę podkreślić, że dzięki kompetencji i pracowitości pracownic biura Komisji Praktyk nasza Izba zyskała pozycję stałego konsultanta CSIOZ w sprawach rejestrowych. Składam serdeczene podziękowania za ten trud na ręce przewodniczącego Komisji – Kolegi Wojciecha Ratajczaka.
Komisja Kształcenia Medycznego prowadziła Rejestr Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe oraz nadzór na nimi, rozwiązywała trudne problemy związane z uznawaniem kwalifikacji i kierowaniem na konieczne przeszkolenia lekarzy np. powracających do zawodu po wieloletniej przerwie, koordynowała sprawy staży podyplomowych oraz prowadziła Ośrodek Kształcenia naszej Izby. W mijającym roku ponownie wzrosła ilość szkoleń organizowanych w Izbie, jak i uczestniczących w nich lekarzy i lekarzy dentystów. Coraz większe grono lekarzy korzysta z częściowo umarzalnych pożyczek na cele edukacyjne. Również zapoczątkowany w 2012 roku fundusz wspomagania aktywności edukacyjnej pozwolił na wsparcie organizowanych poza ośrodkami akademickimi przedsięwzięć edukacyjnych. Newsletter informujący o szkoleniach w Izbie rozsyłany pocztą elektroniczną do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy wyrazili na to zgodę. Podejmowane są inicjatywy współpracy w zakresie szkolenia podyplomowego Naczelną Izbą Lekarską. Na ręce Przewodniczącej Komisji – Koleżanki Barbary Sarankiewicz- Konopki składam podziękowania za całą tą niezwykle owocną pracę.
Komisja do spraw Konkursów zajmowała się nadzorem i organizacją Komisji Konkursowych na stanowiska kierownicze. Pomimo przepisów prawa ograniczających rolę samorządu lekarskiego Komisja dążyła do zachowania wpływu środowiska lekarskiego na obsadę kluczowych stanowisk w szpitalach. Komisja podejmowała też interwencje prawne z powodu nieprawidłowości przy organizacji konkursów w różnych szpitalach. Składam podziękowania za wszystkie te prace na ręce przewodniczącego Komisji – Kolegi Jerzego  Kossaka.
Komisja Socjalna bardzo rozważnie gospodarując środkami budżetowymi pomagała Koleżankom i Kolegom w różnych niepomyślnych zdarzeniach losowych, udzielając nieoprocentowanych pożyczek i zapomóg bezzwrotnych. Znowelizowany regulamin nieoprocentowanych zapomóg zwrotnych w znacznym stopniu ułatwił ich spłaty rozłożone obecnie na dwa lata. Na ręce Przewodniczącej Komisji – Koleżanki Magdaleny Gorczyńskiej składam podziękowania za tą bardzo potrzebną pracę.
Komisja do Spraw Etyki Lekarskiej byłą współorganizatorem cyklicznych Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską. Dziękuję jej Przewodniczącemu – Koledze Józefowi Dobreckiemu za ten wysiłek.
Komisja Kultury Sportu i Rekreacji kolejny rok poszerzała zakres swojej działalności.  Przy zachowaniu dyscypliny budżetowej udało się zorganizować imprezy tradycyjnie już wpisane w kalendarz: turnieje tenisowe, regaty w klasie Puck, wiosenne i jesienne biegi lekarzy w Parku Regana w Gdańsku, turnieje siatkówki plażowej. Dużym powodzeniem cieszą się spotkania z podróżnikami w ramach „Klubu włóczykija”.  Duża grupa Koleżanek i Kolegów korzysta – przy instytucjonalnej pomocy naszej Izby –  z kart abonamentowych umożliwiających wstęp do różnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Regularnie odbywały się spotkania w Klubie Lekarza organizowane przez Koleżankę Jolantę Kuszyńską-Szmudę. Dzięki współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku zorganizowano kilka wernisaży dla członków naszej Izby. Kontynuujemy współpracę z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku – w Sekretariacie naszej Izby każdy z nas może uzyskać darmowy dwuosobowy bilet na dowolny koncert w zamian za napisanie recenzji z tego wydarzenia. Dziękuję przewodniczącemu Komisji – Koledze Marcinowi Szczęśniakowi – oraz wszystkim Członkom Komisji za tą bardzo potrzebną pracę.
Komisja Lekarzy Seniorów organizowała cykliczne spotkania integracyjne, kulturalne i  naukowe oraz wycieczki krajoznawcze, z których korzystało liczne grono naszych Koleżanek i Kolegów w wieku emerytalnym. Składam na ręce Koleżanki Marii Jagody-Madalińskiej podziękowania za tą potrzebną aktywność. Pracownicy naszego Biura nadal pomagają emerytowanym lekarzom w uzyskaniu umowy i numerów recept refundowanych dla siebie i członków rodziny.
Fundacja Pomocy Lekarzom Seniorom działająca przy naszej Izbie dzięki staraniom jej Prezesa – profesora Wiesława Makarewicza – jest organizacją pożytku publicznego. Podejmuje działania zmierzające z jednej strony do zapewnienia wpływów na konto fundacji a z drugiej strony do dotarcia z niezbędną informacją do osób potrzebujących pomocy.
Bardzo aktywnie działa w naszej Izbie Komisja Młodych Lekarzy. Jej liczne działania i sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie jej liderów: przewodniczącego – Kolegi Łukasza Szmygla oraz Kolegów: Arkadiusza Szycmana, Wojciecha Pączka i Adama Gorczyńskiego. Szeroka działalność legislacyjna, obrona praw młodych lekarzy, wielokierunkowe działania na rzecz poprawy warunków kształcenia specjalizacyjnego, liczne interwencje w indywidualnych sprawach młodych lekarzy, wysoka aktywność w Komisji Młodych Lekarzy przy Naczelnej Radzie Lekarskiej są powodem do dużej satysfakcji, ale również zachęcają do pracy w samorządzie wiele młodych Koleżanek i Kolegów – bo warto. Bardzo dziękuję za tą bardzo dobrą pracę.
Działająca przy naszej Izbie Komisja Bioetyczna, poza swoimi statutowymi obowiązkami, wspomagała ze swojego wydzielonego budżetu niektóre samorządowe przedsięwzięcia. Składam za to podziękowania na ręce jej Przewodniczącego – Kolegi Jerzego Umiastowskiego.
Zespół do spraw kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w mijającym roku spotykał się kilkakrotnie. Owocem tych spotkań było systematyczne opracowanie planu współpracy z OW NFZ. W 2014 roku odbyło się kilka spotkań z Dyrekcją OW NFZ w różnych sprawach lekarskich. Jest to dopiero początek współpracy, ale sądząc po dobrej, merytorycznej atmosferze rozmów można (po raz pierwszy od wielu lat) mieć nadzieję na konstruktywny dialog z NFZ. Dziękuję przewodniczącej Zespołu – Koleżance Joannie Skoneckiej i wszystkim członkom Zespołu.
 Komisja Legislacyjna prowadzona przez Koleżankę Halinę Porębską zajmowała się opiniowaniem projektów aktów prawnych (Ustaw i Rozporządzeń) w ramach konsultacji społecznych. Wiele z tych bardzo skrupulatnych opracowań przejmowała Naczelna Izba Lekarska prezentując je jako stanowisko całego polskiego samorządu lekarskiego. Ta mało widoczna i żmudna praca jest bardzo potrzebna, ale niewielu ma do niej cierpliwość, predyspozycje, niewielu też ma dostateczną wiedzę. Tym większa zasługa członków tej Komisji. Bardzo dziękuję za tą pracę.
Zespół do spraw Elektronicznej Dokumentacji Medycznej zawiesił swoją działalność. Bardzo poszukujemy Koleżanek i Kolegów zainteresowanych zagadnieniami prawnymi, technicznymi i praktycznym wykorzystaniem technologii wspomagających nieuchronną informatyzację dokumentacji medycznej.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej składa odrębne sprawozdanie, dlatego nie będę pisał o działalności tego organu naszej Izby. Składam jednak wyrazy wdzięczności i szacunku na ręce Koleżanki Marii Adamcio-Deptulskiej dla całego zespołu Rzecznika oraz dla pracowników Biura. Podobne podziękowania składam na ręce Koleżanki Anny Kobierskiej za pracę całego zespołu Okręgowego sądu Lekarskiego. Szczególną zasługą Przewodniczącej i całego składu Sądu Lekarskiego było nadrobienie zaległości w pracy Sądu oraz wdrożenie procedur poprawiających merytoryczną pracę Sądu. Organa odpowiedzialności zawodowej naszego samorządu są szczególnie bacznie obserwowane przez przedstawicieli mediów i władz państwowych. Dlatego ich nienaganne działanie jest tak niezwykle ważne.
W minionym roku pracowaliśmy nad poprawą naszych mediów: Pomorskiego Magazynu Lekarskiego prowadzonego przez Koleżankę Wiesławę Klemens oraz strony internetowej i newslettera redagowanych przez redaktor Alicję Katarzyńską. Dziękuję za tą niezwykle potrzebną pracę i liczę na dalszy postęp w następnym roku.
W Biurze Prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku pracuje nadal pięcioro Prawników.  Poza pracą na rzecz Organów i Komisji Izby Biuro Prawne organizuje szkolenia w zakresie prawa medycznego, z których korzysta coraz większa liczba lekarzy. Nasze Biuro udzieliło w ciągu mijającego roku około dwóch tysięcy porad prawnych. Prawnicy Biura wielokrotnie wspomagali lekarzy w ich problemach zawodowych z pracodawcami i NFZ, w uzasadnionych przypadkach podejmując się reprezentacji prawnej na koszt Izby. Wspomniałem już o wygranym procesie przeciw Ministerstwu Zdrowia o wysokość kwoty refundacji zadań powierzonych Izbie przez administrację państwową, który prowadził mecenas Karol Kolankiewicz.

Jak co roku pracę całego naszego Biura można ocenić bardzo dobrze. Powszechnie słyszy się opinie o kompetencji i życzliwości pracowników Biura. Muszę dodać, że również w sytuacjach trudnych widoczna jest kompetencja, umiejętność pracy zespołowej i sprawność organizacyjna. Niedociągnięcia, jeżeli się zdarzają, są z reguły impulsem do doskonalenia jakości pracy. Warto przypomnieć, że w minionym roku  jednogłośną decyzją Kapituły przyznano nagrodę „Pro bono Societatis Medicorum Pomeraniae” Dyrektor Biura – mgr Joannie Dałek za wybitne zasługi na rzecz naszej Okręgowej Izby. Na Jej ręce składam wszystkim bez wyjątku Osobom pracującym dla naszego samorządu serdeczne podziękowania.

Dr med. Roman Budziński
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

całe sprawozdanie Prezesa ORL w Gdańsku, Wiceprezesa i Przewodniczącej  Delegatury Elbląskiej, Wiceprezesa i Przewodniczącego Delegatury Słupskiej, Przewodniczącego Komisji Rewizynej, sprawozdanie skarbnika, sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, sprawozdanie Przewodniczącej Okręgowego Sądu Lekarskiego znajduje się w zakładce (lewe menu) Dokumenty OIL

Możliwość komentowania została wyłączona.