Centrum e-Zdrowia pod adresem: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/index.php/442121 udostępnia ankietę dotyczącą stanu przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wejścia od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązku raportowania zdarzeń medycznych, indeksowania elektronicznej dokumentacji medycznej oraz umożliwieniem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

W celu wypełnienia ankiety prosimy o skorzystanie z jednego z poniższych kodów dostępowych:

AnkEDM2020_1, AnkEDM2020_2, AnkEDM2020_3, AnkEDM2020_4, AnkEDM2020_5, AnkEDM2020_6, AnkEDM2020_7, AnkEDM2020_8, AnkEDM2020_9, AnkEDM2020_10

Ankieta pod ww. adresem dostępna będzie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM e-ZDROWIA W CELU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH I OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prztwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:

 • ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

Ministerstwo Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Ministra Zdrowia, w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa,
 • za pomocą platformy ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP
 • e-mailem: kancelaria@mz.gov.pl
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Minister Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby administratora: jw.
 • za pomocą platformy ePUAP: j.w.
 • e-mailem: iod@mz.gov.pl
 • CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ankiety weryfikacji stopnia gotowości podmiotów leczniczych do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (ustawa o SIOZ) tj. obowiązku przekazywania przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej danych o  zdarzeniach medycznych przetwarzanych w systemie informacji oraz obowiązku zapewnienia możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o SIOZ, w terminie od 1 lipca 2021r.. Obowiązek ten obejmuje wszystkich usługodawców niezależnie od formy działalności.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest w szczególności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit c) i e);
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • art. 56 ust. 2 a i 4 ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Ministra Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw  w tym ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, Wnioskodawcy przysługuje prawo do: ▪ dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • sprostowania danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile w danym przypadku przysługuje);
 • usunięcia danych
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 • INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

Możliwość komentowania została wyłączona.