Wykonując zawód lekarza, pomagamy ludziom chorym i cierpiącym. Z różnych przyczyn praca ta bywa źle oceniana, a w niektórych sytuacjach lekarz jest oskarżany, obwiniany lub szkalowany przez chorego lub jego bliskich. Roszczeniowość ludzka w sprawach medycznych rośnie. Składają się na to zmiany mentalnościowe, łatwość dostępu do różnych firm specjalizujących się w wyłudzaniu odszkodowań oraz czarny PR medialny nagłaśniający błędy lekarskie czy korupcję – co stwarza wrażenie, że te marginalne i wyjątkowe zjawiska są traktowane jako powszechny problem.

Również niektóre zmiany w ustawach są przez lekarzy przyjmowane z niepokojem. Między innymi 15 lutego 2016 r. weszła w życie nowa Ustawa Prawo o prokuraturze. Na jej podstawie w Prokuraturach Okręgowych utworzono samodzielne wydziały do spraw błędów medycznych. Biorąc pod uwagę fakt, że dotychczas istniały samodzielne wydziały do spraw przestępczości zorganizowanej oraz przestępczości internetowej – problem błędów medycznych został potraktowany przez Ustawodawcę jako szczególnie istotny. Powyższe zmiany proponuję potraktować poważnie. Chcemy wierzyć, że mają one służyć profesjonalizacji prowadzenia spraw prokuratorskich w kontekstach medycznych. Chcielibyśmy, jako samorząd lekarski, współpracować z tak pojętymi zmianami. Oczywiste jest, że żadna sprawa prowadzona w Prokuraturze czy przed Sądem, a wymagająca szczególnej i specjalistycznej wiedzy, nie może być oceniana bez opinii specjalistów w danej dziedzinie. Opinie biegłych są często kluczowym elementem postępowania w sprawach medycznych.
Biegłych lekarzy, którzy piszą opinie sądowo-lekarskie, jest stale zbyt mało. Poza tym ze środowisk prawniczych można usłyszeć zdanie, że wiele jest opinii o niskiej wartości merytorycznej. Dlatego w ramach samorządu lekarskiego podjęliśmy działania w celu budowania kompetentnych, wystarczających liczebnie zespołów biegłych przy niektórych Izbach lekarskich. Pilotażową inicjatywę podjęła w 2014 r. Śląska Izba Lekarska w Katowicach.

Powstał przy niej Zespół do spraw opiniowania sądowo-lekarskiego, przy współpracy ze środowiskami prawniczymi prowadzone są szkolenia dla biegłych (dotychczas ukończyło je 124 lekarzy). Podobną aktywność zamierzamy podjąć w naszej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. W tym celu podjęliśmy już współpracę ze środowiskami prawniczymi: Wydziałem Prawa UG, Sądem Apelacyjnym i Sądem Okręgowym w Gdańsku, Prokuraturą Regionalną i Okręgową w Gdańsku, Pomorską Izbą Adwokacką, Pomorską Izbą Radców Prawnych.
Równolegle uczestniczymy w działaniach na poziomie ogólnopolskim. Naczelna Izba Lekarska współpracuje ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP oraz Stowarzyszeniem Sędziów „Iustitia” w celu wprowadzenia zmian w Ustawie o biegłych sądowych. Proponujemy nowe uregulowania ustawowe dotyczące pozycji prawnej biegłych, ich wynagrodzeń oraz nadanie Izbom Lekarskim instytucjonalnych uprawnień do tworzenia zespołów biegłych. Celem tego ostatniego działania ma być stworzenie instytucjonalnego bufora w postaci Izby Lekarskiej między lekarzem biegłym a Prokuraturą czy Sądem. Prace legislacyjne już ruszyły. W czasie niedawnego spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości mówili o przygotowywanym projekcie nowej Ustawy o biegłych.

Wracając do naszej gdańskiej Izby: we współpracy z reprezentantami zawodów prawniczych przygotowujemy program szkoleń dla biegłych. Wstępny projekt zakłada cztery bloki wykładowe, w czasie których lekarz posiądzie niezbędną wiedzę z zakresu podstaw prawnych, metodologii i praktyki opiniowania sądowo-lekarskiego, pozna zasady unikania błędów w opiniowaniu, reguły wynagradzania i negocjowania wynagrodzeń za opinie. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty. Zakładamy, że pierwsze takie szkolenie rozpocznie się w październiku tego roku.

Aby nasze działania przyniosły pożądany skutek, konieczne jest zachęcenie dostatecznej liczby Koleżanek i Kolegów. Wiem, zapracowani jesteśmy wszyscy. Wiem również, że niewielu z nas ma jakiekolwiek pojęcie o prawie w medycynie. Jestem jednak przekonany, że jest to wiedza i działalność, która jest w naszym środowisku bardzo i pilnie potrzebna. Warunki, które staramy się stworzyć w samorządzie lekarskim zmierzają do godziwego wynagradzania, jak również dogodnej sytuacji prawnej lekarzy biegłych sądowych. Chcemy skupić się na zespołowym opiniowaniu błędów medycznych na potrzeby sądów i prokuratur. Jeżeli lekarz będzie chciał się zająć również opiniowaniem w sprawach cywilnych, ubezpieczeniowych, czy w sądzie pracy – oczywiście będzie mógł to robić indywidualnie, kiedy wpisze się na prowadzoną przez właściwy sąd listę biegłych.
Roman Budziński
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  

Możliwość komentowania została wyłączona.