Komisja ds. Rejestracji Lekarzy OIL w Gdańsku apeluje o bieżące przekazywanie do Działu Rejestru Lekarzy OIL w Gdańsku dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza/ lekarza dentysty.

Obowiązek dostarczania powyższej dokumentacji został narzucony na Samorząd Lekarski przez ustawodawcę (art. 49 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich.). Sposób potwierdzania wykonywania zawodu we wszystkich formach prawnych reguluje stanowisko Nr 82/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2005r.

 

W świetle w/wskazanego stanowiska dokumentami potwierdzającymi wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty są:

 

a) w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz świadectwo pracy lub zaświadczenie
od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,

 

b) w przypadku umowy cywilnoprawnej – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy,

 

c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,

 

d) w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy,

 

e) w  przypadku   prowadzenia   praktyki   lekarskiej –  zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie lekarza , lekarza dentysty o wykonywaniu praktyki (załącznik nr 1),

 

f) w przypadku prowadzenia podmiotu leczniczego jako właściciel – oświadczenie  ( załącznik nr 2), wspólnik spółki/partner – oświadczenie (załącznik nr 3) oraz wpis do KRS lub CEIDG oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez wojewodę

 

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Polski prosimy o wypełnienie i przesłanie oświadczenia (załącznik 4).

 

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną, faksem pod numer (58) 524 32 01 bądź listownie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z działem Rejestru Lekarzy pod numerem telefonu (58) 524 32 05 lub 25 lub adresem e-mail rejestr@oilgdansk.pl

Prosimy o wyrozumiałość i pozytywne odniesienie się do naszego apelu.

Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

lek. Krzysztof  Wójcikiewicz

Możliwość komentowania została wyłączona.