APEL Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 22 września 2022 r. do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości

                                             o zmianę zasad wynagradzania biegłych sądowych lekarzy i lekarzy dentystów 

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku apeluje do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości o niezwłoczne podwyższenie wynagrodzenia biegłych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wydają opinie z dziedziny medycyny na potrzeby postępowań cywilnych i karnych. Nie budzi wątpliwości, że jedną z głównych przyczyn deficytu specjalistów podejmujących się wydawania opinii z dziedziny medycyny jest brak godziwego wynagrodzenia.

W ocenie samorządu zawodowego lekarzy konieczne jest natychmiastowe urealnienie stawek wynagrodzeń biegłych sądowych lekarzy i lekarzy dentystów, które nie zmieniły się od 2013r. (kiedy zostały wydane przez Ministra Sprawiedliwości dwa rozporządzenia w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu cywilnym).

Przez 9 lat stawka bazowa (dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe),
od której oblicza się wynagrodzenie biegłego, wzrosła o symboliczną kwotę 22,96 zł
(w 2013r. – 1 766,46 zł, zaś w 2022r. - 1 789,42 zł). Dla porównania w tym samym czasie minimalne wynagrodzenie o pracę wzrosło o 90% (w 2013r. - 1600 zł, zaś w 2022r. – 3010 zł), zaś przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku wzrosło
o 70 % (w II kwartale 2013 r. - 3 785,38 zł, zaś w I kwartale 2022 r. -6 338,35 zł).

Aktualnie stawka podstawowa za godzinę pracy biegłego w 2022r. jest niezwykle niska - wynosi od 22,90 zł do 32,39 zł netto (od 1,28% do 1,81% ww. kwoty bazowej). Stawka ta ulega wprawdzie zwiększeniu w przypadku biegłych ze stopniem naukowym doktora
(kwota 45,63 zł), tytułem doktora habilitowanego (kwota 55,11 zł), czy profesora (kwota 70,32 zł), jednak podkreślić trzeba, że zdobycie przez lekarza, któregokolwiek z ww. tytułów i stopni naukowych wymaga wielu lat pracy.

Żadna z powyższych kwot nie stanowi realnej zapłaty za wysokospecjalistyczną wiedzę lekarską. Legitymowanie się aktualną wiedzą medyczną, które jest niezbędne przy wydawaniu opinii, wymaga przecież stałej i systematycznej pracy. Nie można pominąć także tego, że czas poświęcony na wydanie opinii, oznacza zmniejszenie ilości czasu, który lekarz przeznacza na leczenie pacjentów, co w efekcie stanowi istotne ograniczenie możliwości osiągania dochodów z tytułu pracy zawodowej.

Brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla obecnej sytuacji,
gdy podstawowa  stawka za godzinę pracy biegłego w 2022r. (w wysokości 22,90 zł) tylko nieznacznie przekracza minimalną stawkę godzinową (w wysokości 19,70 zł), określoną
w przepisach o wysokości minimalnej stawki godzinowej. Co więcej, ww. podstawowa stawka wynagrodzenia biegłego od 1 lipca 2023r. będzie niższa niż minimalna stawka godzinowa, która będzie wynosić 23,50 zł za godzinę pracy.   

Biorąc powyższe pod uwagę, konieczne jest natychmiastowe zwiększenie stawki godzinowej biegłych lekarzy w każdej z powyższych kategorii - nie mniej niż o 50% jeszcze w tym roku i kolejne zwiększenie w kolejnych kilku latach. Wyłącznie szybkie i zauważalne podwyższenie wynagrodzenia za godzinę pracy, pozwoli na stopniowe zanikanie istniejącego od wielu lat problemu zmniejszającej się liczby lekarzy, którzy podejmują się wydania opinii w sprawach cywilnych i karnych.

 

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej                                                          Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej              Gdańsku                                                                                                       w Gdańsku

lek. Krzysztof Wójcikiewicz                                                                          lek. dent. Dariusz Kutella

Apel ORL - podwyżka stawek biegłych lekarzy 22 września 2022

Możliwość komentowania została wyłączona.