Z dniem 18 stycznia 2016r. wchodzi w życie nowa ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która wprowadza dodatkowe wymogi dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli kształcenie w innym państwie członkowskim lub w języku innym niż polski (np. w ramach tzw. English Division). 

Dotychczas obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz polscy lekarze, którzy ukończyli kształcenie zagranicą składali jedynie pisemne oświadczenie o tym, iż władają językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu. W związku z wejściem w życie nowej ustawy zmianie ulegają warunki uzyskiwania prawa wykonywania zawodu określone w ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W świetle nowego art. 6 ust. 2 pkt 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty potwierdzeniem spełniania wymogu znajomości języka jest złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu z języka polskiego organizowanego przez Naczelną Radę Lekarską. Wymóg ten nie dotyczy jedynie osób, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, bez względu na posiadane obywatelstwo.

Ustawa wprowadza również odpłatność za wydanie zaświadczeń niezbędnych do uznania kwalifikacji zawodowych w innych państwach członkowskich UE (np. zaświadczenie potwierdzające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, zaświadczenie potwierdzające równorzędność specjalizacji, zaświadczenie o postawie etycznej). Dotychczas ewentualne opłaty były ustalane przez poszczególne rady lekarskie, które je wydawały. Obecnie za każde zaświadczenie pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 55,50zł.

Zgodnie z art. 86 ustawy do postępowań w sprawie uznania kwalifikacji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Tym samym wnioski o uznanie kwalifikacji złożone przed dniem 18 stycznia 2016r. będę rozpatrywane na dotychczasowych zasadach. Również osoby, które uzyskały już prawo wykonywania zawodu na terytorium RP nie muszą w związku z wejściem w życie nowych przepisów przedkładać organom samorządu lekarskiego żadnych dodatkowych dokumentów, w szczególności zaświadczenia o złożeniu egzaminu z języka polskiego.

adw. Damian Konieczny

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65)

Możliwość komentowania została wyłączona.