Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż w dniu 15 czerwca 2014r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja rozszerza możliwości udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez lekarzy internistów oraz pediatrów. Zgodnie z dodanym art. 55 ust. 2a ustawy świadczeń POZ będzie mógł udzielać lekarz:

1)    posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2)    odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3)    posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
4)    posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, lub
5)    posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
6)    posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii.

W wypadku lekarzy internistów i pediatrów, którzy uzyskali specjalizację po dniu 29 września 2007r. warunkiem pracy w podstawowej opiece zdrowotnej będzie ukończenie, w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w POZ, kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej organizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Do momentu ukończenia kursu lekarze interniści i pediatrzy mogą udzielać świadczeń POZ. Koszty kursu pokrywa lekarz lub świadczeniodawca zatrudniający lekarza. Kursy będą organizowane po opracowaniu przez CMKP programu kursu, które ma nastąpić najpóźniej do połowy przyszłego roku. W wypadku wskazanej kategorii lekarzy Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku nie będzie wydawała żadnych zaświadczeń potwierdzających datę rozpoczęcia udzielania świadczeń POZ i tym samym początek biegu 3-letniego okresu na odbycie kursu. Przesłanka ta powinna być weryfikowana bezpośrednio przez zatrudniającego lekarza świadczeniodawcę.

Nowelizacja utrzymała dotychczasowe uprawnienia lekarzy wynikające z praw nabytych przed dniem 29 września 2007r. (nowelizacja z 24 sierpnia 2007r.). W takim wypadku, tak jak dotychczas, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku wydaje zainteresowanym lekarzom zaświadczenia potwierdzające prawo do udzielania świadczeń POZ. Osoby posiadające wskazane zaświadczenia nie muszą odbywać kursu z zakresu medycyny rodzinnej, z wyjątkiem osób, które posiadają jedynie uprawnienia czasowe (do 31.12.2017r.). Sytuacja prawna tej kategorii lekarzy po dniu 31.12.2017r. będzie jeszcze przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku wyjaśniana w korespondencji z Ministerstwem Zdrowia.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
 
Kwalifikacje lekarzy POZ

Możliwość komentowania została wyłączona.