W dniu 21 grudnia 2012r. Minister Zdrowia wydał nowelizację rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Jest to już trzecia zmiana rozporządzenia w sprawie recept w okresie ostatnich 12 miesięcy. Ogłoszona nowelizacja weszła w życie z dniem 30 grudnia 2012r.

Najważniejszą zmianą dla lekarzy jest dokonanie zmiany sposobu numerowania recept. Poprzednio numer recepty składał się z 22 cyfr, przy czym dwie pierwsze cyfry stanowiły “01“. Dotychczasowe druki recept z numerami rozpoczynającymi się od “01” będą ważne wyłącznie do 31 marca 2012r. Stare wzory recept, zawierające 20-to cyfrowy kod (z polem „Choroby przewlekłe” lub zaczynające się od cyfr „11”), straciły swoją ważność z dniem 1 stycznia 2013r. Obecnie recepty będą się rozpoczynały oznaczeniem “02” i zawierały 22-cyfrowy numer recepty. Powyższa zmiana powoduje konieczność uzyskania z NFZ nowych numerów recept oraz wydruku nowych recept. Jednakże leki wypisane na takich wzorach jeszcze w 2012r. mogą być wydawane z refundacją w terminie ważności recepty.


Recepty refundowane dla siebie i dla rodziny mogą wystawiać lekarze, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na wypisywanie recept pro familiae i pro auctore. Jednocześnie przypominamy, iż lekarz wypisujący takie recepty ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną, może mieć ona jednak charakter uproszczony.

Numer oddziału NFZ nie musi zgadzać się z miejscem zamieszkania pacjenta.

Lekarz wystawiając receptę w ramach praktyki podaje w nagłówku nazwę/firmę wynikającą z umowy z NFZ oraz adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (miejscowość, ulica, numer domu, ew. lokalu), a w przypadku lekarzy prowadzących praktyki zawodowe wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

Od dnia 31 marca 2013r. zarówno REGON (jeżeli wystawianie recepty następuje w ramach praktyki lub podmiotu leczniczego), jak i numer PWZ lekarza musi znajdować się na recepcie w postaci kodu kreskowego.

 

Zmianom uległy również zasady wystawiania recept na środki odurzające i substancje psychotropowe. Recepty, na których zamieszczono takie leki nie będą już miały koloru różowe, lecz standardowy biały. Numery recept (rozpoczynające się od cyfr “07”) na wskazane produkty lecznicze dla lekarzy nie posiadających umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych będą wydawane przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, a dla osób posiadających umowy przez NFZ. Recepty Rpw na różowych drukach można wystawiać do 31 marca 2013r.


Nazwa leku powinna być tak podana, aby można było jednoznacznie określić ten lek – może być to nazwa rodzajowa, handlowa, międzynarodowa lub skrócona. Leki recepturowe można wypisywać podając stosowaną zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej nazwę mieszaniny składników.

Od 30 grudnia 2012r. każda recepta, w tym również recepta nierefundowana, będzie musiała mieć długość nie mniejszą niż 20 cm i szerokość nie mniejszą niż 9 cm.

Poniżej zamieszczamy do pobrania tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami.

Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich po zmianach

Możliwość komentowania została wyłączona.