Ministerstwo Zdrowia zamieściło w Biuletynie Informacji Publicznej projekty: ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz rozporządzenia w sprawie profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.

Pismo Ministra Zdrowia

Projekt ustawy cz.1 – ocena skutków regulacji

Projekt ustawy cz.2 – rozporządzenie

Projekt ustawy cz.3

Komentarz mec. Iwony Kaczorowskiej-Kossowskiej z Biura Prawnego OIL w Gdańsku 

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w  postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Zakłada się, że PSZ obejmie również świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane w przychodniach przyszpitalnych oraz świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Projekt zakłada wyodrębnienie sześciu poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. W ramach kwalifikacji danemu szpitalowi zostanie przyporządkowany jeden z poziomów PSZ oraz wskazane zostaną profile, w których będzie on mógł udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ.  Do poziomu szpitali I stopnia będą należeć przede wszystkim szpitale o zasięgu powiatowym, realizujące najczęstsze świadczenia szpitalne o charakterze najbardziej podstawowym. Kolejny poziom systemu zabezpieczenia odpowiadać ma byłym szpitalom wojewódzkim (przy poprzednim podziale na województwa). Poziom szpitali III stopnia dotyczył będzie, co do zasady, wieloprofilowych szpitali specjalistycznych spełniających obecnie najszersze wymagania. Poziomy szpitali onkologicznych i pulmonologicznych oraz szpitali pediatrycznych zostały wyodrębnione odpowiednio ze względu na specyfikę i istotność danego rodzaju świadczeń z punktu widzenia epidemiologii i kosztów oraz ze względu na szczególny charakter tej opieki.

Projektodawcy przewidują, że szczegółowe zdefiniowanie poszczególnych poziomów, poprzez przyporządkowanie każdemu z nich określonych profili realizacji świadczeń szpitalnych, jak również odpowiadających im specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, będzie uregulowane materią przepisów wykonawczych, wydanych w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. Ogólne kryteria kwalifikacji zostały natomiast określone w projektowanej ustawie i dotyczą:

  1. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach izby przyjęć albo szpitalnego oddziału ratunkowego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  2. posiadania w okresie co najmniej 2 lat kalendarzowych oraz w momencie kwalifikacji umowy z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń, których dany szpital może udzielać w ramach PSZ,
  3. udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji, co przede wszystkim oznacza działanie w trybie tzw. „ostrym”.

Projekt przewiduje, że wykazy świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów ogłaszać będą dyrektorzy właściwych oddziałów wojewódzkich NFZ, w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność na terytorium danego województwa. Ogłoszenie takiego wykazu będzie miało charakter czynności techniczno-administracyjnej. Kryteria kwalifikacji świadczeniodawców określone w projektowanych: ustawie i rozporządzeniu nie będą pozostawiać w tym względzie żadnego pola uznaniowości dyrektorom oddziałów wojewódzkich NFZ. Ponadto projektowane zmiany przewidują nałożenie na dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ obowiązku zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze wszystkimi świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń na terenie danego województwa wymienionymi w wykazach świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ.

Do projektu ustawy załączony został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów. Projekt rozporządzenia określa:

  1. profile charakteryzujące poszczególne poziomy systemu zabezpieczenia,
  2. szczegółowe kryteria kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia,
  3. dodatkowe profile, w ramach których świadczeniodawcy zakwalifikowani do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia mogą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach danego poziomu systemu zabezpieczenia,
  4. kryteria, po spełnieniu których, świadczeniodawcy mogą udzielać świadczeń w ramach dodatkowego profilu.

Projektodawcy zakładają, że ustawa i rozporządzenie wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Możliwość komentowania została wyłączona.