Biuro Prawne OIL w Gdańsku informuje, iż w dniu 18 maja 2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych regulująca m.in. zasady udzielania świadczeń poza kolejnością osobom posiadającym szczególne uprawnienia.

Po zmianach prawo do udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością posiadają:
•    Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
•    Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
•    inwalidzi wojenni i wojskowi;
•    kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
•    uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 47c ustawy o świadczeniach osoby te mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. W wypadku świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych specjalistycznych oznacza to, że świadczeniodawca udziela ich poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, co do zasady w dniu zgłoszenia pacjenta. W przypadku gdy świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia takiej osoby, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć, przy czym w wypadku świadczeń ambulatoryjnych specjalistycznych nie może to nastąpić później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W miejscu rejestracji pacjentów oraz w miejscach udzielania świadczeń POZ należy umieścić pisemną informację dla pacjentów o zasadach udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia.

adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.