W związku z licznymi pytaniami napływającymi do Izby Lekarskiej, przygotowaliśmy dla Państwa przykładową treść regulaminu organizacyjnego, jaki zgodnie z nowymi przepisami (tj. art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. 2011r., nr 112, poz. 652 ze zm.) musi posiadać każda praktyka zawodowa lekarza i lekarza dentysty.

Ustawa nie nakłada na lekarzy obowiązku zgłaszania treści regulaminu do rejestru praktyk zawodowych, jak również informowania o jego postanowieniach pacjentów. Jedynie elementy regulaminu dotyczące wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych powinny być podane do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty (np. poprzez wywieszenie w poczekalni lub gabinecie).

Treść regulaminu należy okazać na żądanie podmiotów uprawnionych do kontroli działalności praktyki zawodowej.

Możliwość komentowania została wyłączona.