Zgodnie art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnikowi, który zainstaluje kasę fiskalną w obowiązujących terminach, przysługuje prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W świetle §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących odliczenie kwoty związanej z zakupem kasy jest warunkowane:

  1. złożeniem przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem rozpoczęcia użytkowania kasy, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować. Zgłoszenia mogą Państwo dokonać zarówno przed, jak i po zakupie kasy fiskalnej. Istotne aby nastąpiło to przed terminem jej fiskalizacji. Zgłoszenie mogą Państwo złożyć osobiście w US lub wysłać je pocztą (liczy się data nadania). WZÓR ZGŁOSZENIA (str. 14)
  2. rozpoczęciem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nie później niż w przewidzianych przez przepisy terminach (najczęściej od 1 marca 2015r.),
  3. posiadaniem przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną (kasa nie może być zatem kupiona na raty lub opłacona przez osobę trzecią).

Przed rozpoczęciem sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej podatnik jest zobowiązany do jej fiskalizacji, tj. uruchomienia modułu kasowego. Wcześniej kasa może działać w trybie szkoleniowym. Fiskalizacji dokonuje podmiot uprawniony – najczęściej pracownik sklepu, w którym zakupili Państwo kasę.

W terminie 7 dni od momentu fiskalizacji kasy są Państwo zobowiązani do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej. Zgłoszenie mogą Państwo złożyć osobiście w US lub wysłać je pocztą (liczy się data nadania). Często serwisy sprzedające kasy oferują Państwu również możliwość przesłania zgłoszenia za ich pośrednictwem. WZÓR ZGŁOSZENIA (str. 15-16)

Po zgłoszeniu fiskalizacji otrzymają Państwo numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały umieścić na kasie fiskalnej.

Sposób rozliczenia wydatków na zakup kasy jest zależny od tego, czy są Państwo podatnikami podatku VAT:

– podatnicy VAT

Rozliczenia zwrotu za kasę fiskalną można dokonać w deklaracji VAT najwcześniej za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kasy, a nie w którym kasa została zakupiona. Nie jest w tym wypadku wymagane składanie odrębnego wniosku o zwrot wydatków za zakup kasy. Podatnicy VAT mogą ponadto dokonać odliczenia zapłaconego przy zakupie kasy podatku VAT.

– podatnicy zwolnieni z VAT

W przypadku podatników zwolnionych z VAT zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy jest dokonywany na wniosek podatnika składany do naczelnika urzędu skarbowego (§4 ust. 2 rozporządzenia). Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  2. jego dane adresowe oraz
  3. numer identyfikacji podatkowej,

Do wniosku należy dołączyć:

1)      dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy;

2)      oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;

3)      informacje o numerze rachunku bankowego podatnika, na który ma nastąpić zwrot.

Zgodnie z §6 rozporządzenia podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1)      zaprzestaną działalności lub zostanie ogłoszona ich upadłość;

2)      nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa, a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży rejestrowanej za pomocą kasy;

3)      dokonają odliczenia z naruszeniem przewidzianych prawem warunków.

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.